Cíle MŠ

DLOUHODOBÉ   CÍLE :

 1. Vytvářet co nejlepší podmínky pro pobyt dětí v MŠ.
 2. Prosazovat zdravý životní styl.
 3. Vychovávat a vzdělávat děti  se specific. vzdělávacími potřebami, integrace dětí všech schopností.
 4. Rozvoj estetického a kulturního cítění.
 5. Spolupráce s rodiči, OÚ a širší veřejností a zejména se ZŠ Hrabišín.      

KRÁTKODOBÉ CÍLE  :

1. Vytvářet co nejlepší podmínky pro pobyt dětí v MŠ.

 • Prostřednictvím nové nábytkové sestavy ve třídě realizovat zákoutí pro  každodenní činnosti dětí.
  • místo pro společná setkávání,
  • rozumově-manipulační koutek,
  • konstruktivní a stavitelský  koutek,
  • čtenářský koutek  pro práci s knihou a písmeny,
  • místo pro pokusy a objevování koutek živé přírody,
  • hudební a dramatický koutek, výtvarný prostor a  domácí koutek.
 • Prostředí pro odpočinkovou činnost pro děti s menší potřebou spánku
 • Pro nejmenší batolata přizpůsobovat prostředí třídy i ostatní prostory, jak nábytkem, tak pomůckami a hračkami
 • Provést potřebné úpravy pro bezproblémový pobyt integrovaného dítěte podle jeho individuálních potřeb.Také zajistit potřebné pomůcky a materiály dle  individuální potřeby  integrovaného dítěte.

2. Vést děti ke zdravému životnímu stylu

 • funkční pitný režim – dostatečné množství rozmanitých tekutin po celý den
 • stravování v příjemném, klidném prostředí s důrazem na samostatnost při stolování – nalévání, nabírání jídla
 • za individuálního přístupu a individuálních potřeb umožňovat seberealizaci, každého dítěte
 • každodenní cvičení zdravotní, relaxační, protahovací, dechová. Tělovýchovné chvilky
 • čištění zubů
 • otužování vzduchem – přiměřené oblékání, větrání, dostatek pohybu, turistika
 • předplavecká výuka, lyžařský výcvik
 • sezonní činnosti na zahradě
 • zapojení do programu Pyramidáček o zdravé výživě a do ekoprogramu  Mrkvička

3.   Zkvalitňovat péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, integrace dětí všech  schopností

 • zpracování individ. plánů pro děti s odloženou školní docházkou
 • provádět průběžnou depistáž dětí a vyhledávat případné individuální problémy jednotlivých dětí a poté je řešit společně s zákonným zástupcem, popř. doporučit vyšetření v PPP
 • při integraci vypracovat plán integrace na základě podpůrných opatření
 • rozvoj grafomotoriky, logopedické chvilky, smyslové hry
 • péče o děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
 • zpracovávat průběžně  materiály pro vzdělávání nejmladších batolat
 • spolupráce s PPP, ZŠ,  rodiči

4. Rozvoj estetického a kulturního cítění

 • zaměření na hlasovou výchovu, rytmicko melodická a dechová cvičení
 • využívat nejen klasické rytmicko melodické nástroje, využití netradičních doprovodných nástrojů – štěrchadla, chřestítka, sáčky aj.
 • propojení hudebních a výtvarných aktivit /výtvarná činnost na hudební zážitek aj /
 • zpřístupnit veškerý výtvarný materiál pro každodenní činnosti dětí, podněcovat zájem dětí o tyto činnosti vlastním příkladem
 • získávání nových poznatků a trendů v hudební a výtvarné oblasti

5. Spolupráce s rodiči, obcí

 • umožnění návštěvy MŠ a konzultace s rodiči před vstupem dítěte do MŠ
 • vhodný adaptační režim dle přání rodičům,  při začleňování dítěte možnost přítomnosti rodičů, zejména u dětí mladších tří let individualizování formu adaptace s případným postupným  prodlužováním pobytu dítěte v mateřské škole nejdříve za přítomnosti rodiče, postupně s odloučením, dle potřeby dítěte
 • konzultace pro rodiče, průběžné informace formou nástěnek v šatně, na www. stránkách, možnost připomínkování formou i anonymních dotazníků 2x do roka
 • společenské akce – besídka, karneval, Drakiáda, O nejkrásnější dýni, Vánoční dílny, dobrodružná hra, Velikonoční tvořeníčko, soutěž O nejkrásnější velikonoční vejce, Čarodějnický rej, pasování na předškoláčky, rodinná zahradní slavnost, výlety
 • účast na akcích Obecního úřadu Hrabišín– vítání novorozeňat, odpoledne pro důchodce, společná výtvarná výstava pro širokou veřejnost, příspěvek do místních novin, zdobení stromečku
 • účast na akcích Obecního úřadu Dlouhomilov – vítání novorozeňat, příspěvek do místních novin

Mgr. Marcela Vavřinová, vedoucí MŠ