O nás

Proč si pro své dítě zvolit právě naši školu?

• Základní škola a Mateřská škola, okres Šumperk, příspěvková, je dlouhodobě úspěšně fungující škola.
• Ve škole působí zkušený pedagogický sbor, naši učitelé jsou zárukou profesionálního přístupu.
• Vzdělávání probíhá ve vlídné a přátelské atmosféře.
• Širokou nabídkou zájmových kroužků rozvíjíme osobnost žáků.
• Nabízíme základní vzdělávání s ohledem na individuální možnosti dětí – pomáháme žákům se specifickými poruchami učení a chování, máme také zpracovaný vhodný systém péče o žáky mimořádně nadané.
• Školní poradenské pracoviště pomáhá žákům i rodičům – nabízíme služby výchovného poradce a školního metodika prevence negativních jevů.
• Škola disponuje velmi dobrým materiálním a technickým zázemím, které je jednou z nezbytných podmínek kvalitního vzdělávání.
• Jsme škola otevřená spolupráci s rodiči, zřizovatelem a dalšími partnery, kteří svým dílem přispívají k vytváření pozitivního vztahu žáků i veřejnosti ke škole a ke vzdělávání.
• Pro žáky v 1. ročníku máme praxí osvědčené postupy pro jejich zdárnou adaptaci z předškolního na základní vzdělávání.
• Problémy ve škole řešíme okamžitě.
• Připravujeme kvalitně žáky na jejich přechod na střední školu tak, aby dobře zvládli studijní obory s maturitou.
• Naši žáci se pravidelně účastní olympiád a dalších vědomostních soutěží
• Naši absolventi jsou dobře připraveni pro svou další kariéru.
• Naši absolventi mají velmi dobrý základ vzdělání z naší školy a bez problémů pokračují ve studiu na školách středních, kde se zpravidla velmi dobře adaptují na nové podmínky.
• Naši absolventi sami velmi pozitivně hodnotí, jak je naše škola připravila pro další studium.

Vybavení školy

Kromě kmenových učeben mají žáci díky podpoře OÚ Hrabišín k dispozici nové moderně vybavené prostory:
• nově vybavená učebna informatiky,
• nová učebna pro výuku cizích jazyků (angličtina, němčina),
• nová odborná učebna pro výuku přírodovědných předmětů (přírodopis, zeměpis),
• nová odborná učebna pro výuku fyziky a chemie,
• nová odborná učebna pro hudební výchovu,
• relaxační zóny na chodbách školy,
• nová sociální zařízení,
• nová školní cvičná kuchyňka,
• tělocvična pro míčové sporty,
• venkovní sportovní areál s atletickým oválem a multifunkčním hřištěm,
• nově vybavené oddělení školní družiny,
• nově vybavená školní jídelna a školní kuchyně,
• interaktivní tabule v každé třídě,
• nové podlahy ve třídách a na chodbách,
• nové osvětlení splňující normy potřebné pro výuku žáků,
• školní dílna,
• dveřní kamerový systém u vstupu do školy.

Kvalitní školní vzdělávací program

Na naší škole vyučuje podle školního vzdělávacího programu s názvem „Objevujeme, poznáváme a chráníme svět“. Ve školním roce 2017/2018 došlo k úpravě ŠVP v kapitole o zařazení plavání do výuky tělesné výchovy v ZŠ podle nařízení MŠMT. Zaměřuje se hlavně na poskytování kvalitního základu všeobecného vzdělání pro všechny.
Výuka anglického jazyka začíná od 3. ročníku. Od 7. ročníku si žáci vybírají druhý cizí jazyk (německý). Pro nejmenší žáky škola nabízí kroužek anglického jazyka.

Školní družina

O žáky 1. – 5. ročníku se starají odborně kvalifikované vychovatelky školní družiny.
Vědomosti a dovednosti získané ve škole si děti upevňují v různých zábavných programech:
• Drakiáda a zábavné odpoledne plné her.
• Sbíraní kaštanů pro zvířátka z obory.
• Předvánoční pečení perníčků a příprava překvapení pro rodiče.
• Vánoční besídka s nadílkou.
• Zimní hrátky ve sněhu
• Vítání jara a velikonoční tradice.
• Vítání občánků.
• Maškarní karneval.
• Pravidelné návštěvy místní knihovny.
• Chystání dárků pro maminky na druhou květnovou neděli.
• Oslava Dne dětí – hledání pokladů.

Školní jídelna

Součástí školy je i moderní školní kuchyně, která odpovídá požadavkům příslušných norem. Jídelní lístek je sestavován dle zásad správné výživy – vaříme zdravou stravu, která odpovídá výživovým normám. Plnohodnotné obědy se skládají nejen z hlavních jídel, ale i polévek, příloh, zeleninových salátů a nápojů.

Nabídka kroužků na naší škole:

• Florbal
• Šachový kroužek
• Taneční kroužek
• Stolní tenis
• Angličtina hrou
• Keramika
• Cvičení ČJ
• Cvičení M
• Čtenářký klub
• Badatelský klub
• ICT ve školní družině
• ICT pro dospělé

Další aktivity školy:

• Mikulášská diskotéka
• Výlety
• Exkurze
• Spolupráce s MŠ
• Jarmark
• Sportovní a vědomostní soutěže
• Plavání
• Lyžařský výcvik
• Projektové dny