Význam žákovského parlamentu

 • tvoří komunikační most mezi třídními kolektivy, učiteli a vedením školy,
 • poskytuje žákům možnost svými názory a připomínkami se podílet na rozvoji školy,
 • dává žákům právo vyjádřit slušnou formou vlastní názor a požadavek,
 • žáci školy se učí jednat s vedoucími pracovníky,
 • parlament rozvíjí smysl pro odpovědnost (za podané návrhy, za plnění přijatých úkolů,aj.),
 • pomáhá při organizaci celoškolních akcí,
 • Skládá se ze zástupců žáků 4. – 9. ročníku,
 • podporuje spolupráci tříd a celé školy, stmeluje 1. a 2. stupeň,
 • uplatňuje demokratické principy myšlení,
 • zvyšuje prestiž a vytváří tradici,
 • zajímá se o chod školy,
 • předkládá návrhy na školní akce,
 • podílí se na tvorbě jídelníčku,
 • slouží jako prevence nežádoucího chování (pořádání akcí)