Mateřská škola

P1130220

Název zařízení :
Mateřská škola Hrabišín

Postavení:
Součást právního subjektu
Základní školy  a  Mateřské školy   Hrabišín,
okres Šumperk, příspěvkové organizace
sídlo: Hrabišín čp. 139, PSČ  788 04

Zřizovatel  zařízení :
Obec Hrabišín

Ředitel školy:             
Ing.  Roman Hanák

 

Pedagogičtí pracovníci:         
oddělení Světlušky:

Bc. Martina Boráková – zástupce ředitele pro MŠ
Bc. Barbora Bilošová – učitelka
Lenka Podhájská – asistentka pedagoga

oddělení Včeličky:
Kateřina Oulehlová, DiS. – učitelka
Michaela Konašková – učitelka                                     

Provozní zaměstnanci:           
Michaela Štelcová /uklízečka, pracovnice provozu, topič /
Naděžda Faltýnková /uklízečka, pracovník provozu/

Počet dětí:
44

Věkové složení tříd:
2  – 7 let

Provoz MŠ:
6.15  – 16.15 hod.

Adresa školy:
Hrabišín  178, 788 04

Telefon:

oddělení MŠ                           725 801 944
vedoucí učitelka                     725 706 796

   

Historie

Historie samostatné MŠ v obci Hrabišín se datuje od roku 1949, kdy se oddělila od národní školy. V průběhu let existovala MŠ také ve dvou budovách, přičemž v jedné z nich bylo umístěno i jeslové oddělení. S postupem doby došlo ke snížení počtu dětí v obci, a proto se od roku 1990 nachází v obci již jen jedna MŠ. Z počátku byly v budově umístěny 2 třídy a od roku 1994 se počet tříd zredukoval pouze na jednu. Nyní v roce 2022 jde o dvoutřídní mateřskou školu, která je od roku 2003 součástí základní školy Hrabišín.

      Budova a prostředí

Přestože je budova naší MŠ starší, v okolním prostředí je nutné ji hodnotit jako zajímavější. Mnozí by nám mohly závidět, jak velkou zahradu, tak členitou budovu, která dětem nabízí spoustu zajímavých prostor pro činnosti. Využíváme  také blízkého členitého okolí s ohledem na roční období k aktivnímu všestrannému vyžití dětí. Vize do budoucna je mateřskou školu kompletně zrekonstruovat a rozšířit ji o jedno oddělení.

Třídy a počty dětí

 K 1. září 2022 jsme zahájili  školní rok  se zapsanými 41. dětmi, jsme tedy  dvou třídní mateřskou školou s věkovým složením dětí od 2 do 7let.

Oddělení „Světlušky“ a „Včeličky“, oddělení „Světlušky“ navštěvují zejména děti předškolního věku 5-6 let, s odkladem školní docházky, letos je v oddělení zapsáno 25  dětí. Oddělení „Včeličky“ navštěvují děti raného věku od 2 do 4 let, v letošním roce je v oddělení zapsáno 16 dětí.

Předškolní vzdělávání (vzdělávání MŠ)

Pracujeme dle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, na základě kterého je vypracovaný náš školní vzdělávací program „Barevný svět“. Tento  program je každoročně inovován, dle aktuálních potřeb dětí.

Zajišťujeme předškolní vzdělávání, které podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dětí a vytváříme optimální podmínky pro jejich individuální rozvoj. Především vytváříme základní předpoklady dětí pro jejich pozdější vzdělávání. 

Usilujeme o:

  • aby se děti cítily v naší mateřské škole spokojeně, bezpečně a příjemně
  • abyste nám své děti s důvěrou svěřovali
  • aby se vaše děti optimálně rozvíjely, byly aktivní při vzdělávacích činnostech, měly dostatek pohybu
  • aby zde smysluplně prožily svůj den

Kromě kvalitní standardní péče nabízíme pestrou paletu školních i mimoškolních akcí, jak pro děti, tak pro rodiče a děti i pro širší veřejnost.

Vzdělávání je doplňováno různě tematickými projektovými dny s odbornými lektory, divadélky, hudebním vystoupením, besedou s myslivcem, hasiči, muzikoterapií i canisterapií a mnoho dalších.

Mateřská škola se v rámci podpory mezigeneračních vztahů a podpory čtenářské pregramotnosti dětí rozhodla, pro spolupráci s vybranou pohádkovou babičkou, která bude jednou za 14dní děti seznamovat s klasickými pohádkami a předčítat dětem při poledním odpočinku.  Nemůžeme nezmínit také podporu digitální gramotnosti, při které využívá mateřská škola nové digitální hračky a tablety.

Mateřská škola spolupracuje také s OÚ, v rámci spolupráce se děti účastní Vítání nových občánků i Vánočního Jarmarku.

Společně s rodiči se setkáme na rodičovské schůzce, podzimním tvořením, zamykání školní zahrady, vánočních dílen, také posezení u vánočního stromečku, besídce ke dni matek a ke dni otců, jarní tvoření, čarodějnický rej, Ukliďme Česko – brigáda, Den otevřených dveří, pasování předškoláků, apod. Další důležitou roli ve spolupráci, hraje základní škola Hrabišín, jejíž jsme od 1.1.2003 součástí. Společně s pedagogy ZŠ jsou pro děti i žáky vytvářeny akce jako třeba Den stromů, který oslavíme sázením stromečků, nebo sportovní dopoledne v tělocvičně ZŠ. Oddělení „Světlušky“, které navštěvují děti v předškolním věku, budou pravidelně jednou měsíčně navštěvovat 1. třídu ZŠ a pomalými krůčky se adaptovat na školní prostředí.

Bc. Martina Boráková, zástupce ředitele pro MŠ