INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19 a informace k ošetřovnému

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí následující:

 • Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
 • U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a škol při zdravotnickém zařízení (pro žáky vzdělávané ve školách nebo třídách podle § 16 odst. 9 školského zákona i nadále zůstávají v provozu školní družiny, případně jiná školská zařízení).
 • Zakazuje se škola v přírodě. Školu v přírodě, která probíhá, je nutno ukončit a vrátit se z ní co nejdříve, pokud v tom nebrání objektivní překážky (např. prodleva v zajištění dopravy, nebo potřeba se zkoordinovat se všemi rodiči atd.).
 • Stále s výjimkou mateřských škol obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách a školských zařízeních (výuka hudební výchovy může pokračovat, ovšem bez zpěvu).
 • Dále obecně platí zákaz sportovních činností při vzdělávání ve všech školách s výjimkou mateřských škol.
 • Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání.
 • Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Obědy jsou automaticky všem žákům odhlášeny. Žáci, kteří budou obědy odebírat, se musí nahlásit.
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 jsou školy a školská zařízení vždy povinny postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd, eventuálně Vládou České republiky.

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového
opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.,
k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády č. 1“),
 informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021, o přijetí krizových
opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod..,
k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády č. 2“),
 V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí
následující:
• Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
• U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní
přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených
podle § 16 odst. 9 školského zákona a škol při zdravotnickém zařízení (pro žáky vzdělávané
ve školách nebo třídách podle § 16 odst. 9 školského zákona i nadále zůstávají v provozu
školní družiny, případně jiná školská zařízení).
• U středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost
žáků a studentů ve školách. Tento zákaz se nevztahuje na
▪ školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
▪ školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti;
▪ praktické školy jednoleté a dvouleté.
Nově se tedy zákaz vztahuje rovněž na přítomnost žáků a studentů na praktické výuce.
• U základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se
zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Školy povinně přešly na distanční vzdělávání,
pro žáky je účast dobrovolná. Státní jazykové zkoušky se nemohou dále konat. Nově tedy
není umožněná ani individuální výuka v ZUŠ.
• Provoz ubytovacích školských zařízení se upravuje tak, že se zakazuje poskytování
ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří
mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích
zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena
pracovní povinnost podle krizového zákona, a žáků praktických škol jednoletých a
dvouletých.
• Zakazuje se škola v přírodě. Školu v přírodě, která probíhá, je nutno ukončit a vrátit se
z ní co nejdříve, pokud v tom nebrání objektivní překážky (např. prodleva v zajištění
dopravy, nebo potřeba se zkoordinovat se všemi rodiči atd.).

Střídavá výuka

Milí žáci, vážení rodiče,

1) ministr školství vyhlásil volné dny na Po 26. a Út 27. října, tj. se státním svátkem 28.10. a podzimními prázdninami to znamená, že budou mít žáci volno celý týden (26.-30.10.);

2) od pondělí 12. 10. do 23.10.2020 platí zatím toto:

– MŠ, ZŠ I.st. a ŠD – výuka probíhá standardně, nadále platí zákaz zpěvu při hodinách hudební výchovy, plavání je zatím do 30.10. zrušeno;

– ZŠ II.st. – střídavá výuka po třídách, tj. pro polovinu tříd probíhá výuka ve škole a pro druhou polovinu probíhá vzdáleně (distančně) – výuka bude probíhat distančně v týdnu 12.-16.10. pro 8. a 9. tř. a v týdnu 19.-23.10. pro 6. a 7. tř., pozn. v daný týden nesmí žáci těchto tříd do ZŠ vstoupit, dle novely školského zákona je distanční výuka nyní povinná a platí pro ni stejný režim omlouvání (jako když jsou žáci ve škole), platí zákaz zpěvu při hodinách hudební výchovy, zakazují se také sportovní činnosti (výuka tělesné výchovy pokračuje, ovšem bez sportovní činnosti);

Ředitelské volno

Oznamuji, že v pátek 09. 10. 2020 vyhlašuji pro žáky základní školy mimořádné volno z nepředvídatelných organizačních důvodů. Školní družina bude uzavřena. Provoz školní jídelny bude zajištěn pro děti MŠ a pro žáky, kteří se účastní plaveckého výcviku.

Ing Roman Hanák, ředitel školy

Sběr papíru – podzim 2020

Sběr papíru proběhne v termínu 12. října – 14. října 2020. Kontejner bude přistaven na školním dvoře. Sbírá se jen vytříděný papír (letáky, časopisy, noviny, knihy s měkkou vazbou), který se do kontejneru bude dávat volně.

Mgr. Zdeněk Kamler

Otevření MŠ

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že od pondělí 21. září bude opět otevřena mateřská škola Hrabišín. Podezření u zaměstnanců, na které byla uvalena karanténa, se nepotvrdilo. Zaměstnanci měli oba testy na Covid-19 negativní, takže se opět mohou vrátit do práce.

Žádáme všechny rodiče, jejichž dítě jeví příznaky virového onemocnění, aby neposílali své děti do školy. Pokud dítě bude vykazovat příznaky virového onemocnění, nesmí dítě do školy vstupovat. Zdůrazňuji, že veškeré opatření ve škole se řídí podle pokynů MŠMT a KHS.

Děkuji za pochopení

Ing. Roman Hanák, ředitel školy

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HRABIŠÍN OD 10. 9. 2020

Ředitel školy se souhlasem zřizovatele rozhodl, že MŠ Hrabišín bude  z nepředvídatelných organizačních důvodů po dobu od čtvrtka 10. 09. 2020 do 20. 9. 2020 uzavřena. Potvrzení rodičům o uzavření MŠ potvrzuje ředitel školy. Další informace budou uveřejněny na stránkách školy. Ing. Roman Hanák, ředitel školy

Pravidla od 7. září

Milí žáci, vážení rodiče,

v pondělí 7.9.2020 zahájíme nový školní rok 2020-2021. Ráno v 7:30 společně přivítáme žáky 1. třídy a zahájíme nový školní rok. Po slavnostním zahájení třídní učitelé předají žákům informace o průběhu následujících dní. Předpokládaný konec bude v 8:15. První den žáci nebudou vstupovat do budovy školy a nebude v provozu školní družina ani školní jídelna.

Po konzultaci s hygieniky prosím, aby rodiče počkali před budovou školy a vyčkali pokynů třídní učitelky.

S ohledem na doporučení MŠMT a snahu zabránit případné karanténě celé školy nastavuji tato základní hygienická opatření:

Provoz školy vzhledem ke COVID-19

 • Realizací doporučení MŠMT vzhledem ke COVID-19 se škola snaží omezit riziko šíření tohoto onemocnění a zároveň naplňuje svou povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání podle § 29 školského zákona.
 • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy 7. září 2020.
 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Žáci budou neprodleně po zahájení školního roku seznámeni s hygienickými opatřeními týkajícími se COVID-19.
 • Nejsou stanovena žádná omezení počtu žáků ve třídách.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy bude maximálně omezen z důvodu předcházení vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, budeme však těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) se budeme řídit příslušnými předpisy.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 • Škola poskytne žákům vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.