Koncepce MŠ

Chceme umožnit našim dětem prožít šťastné a aktivní dětství v klidné, přívětivé,

radostné a chápající atmosféře naší mateřské školy, na které budou vzpomínat celý svůj život.

VIZE :

Pracujeme podle vzdělávacího programu ,, Jede vláček vlak“ , ve kterém nám jde především

maximální, všestranný rozvoj každého dítěte v rámci jeho možností.

Podněcujeme samostatnost, kreativitu, sebejistotu, odpovědnost za své jednání.

Podporujeme přirozenou chuť získávat nové zkušenosti a poznatky, snažíme se dítěti umožnit prožít, zažít, objevit a vyzkoušet si. Prohlubujeme estetické cítění, pokládáme základy celoživotního vzdělávání, morálních a etických hodnot.

POSLÁNÍM NAŠÍ MŠ JE:

 • podporovat správný tělesný a sociálně -emocionální vývoj dítěte
 • poskytnout dětem pocit  jistoty a bezpečí
 • chápat dítě jako partnera, respektovat jeho individuální potřeby
 • celkový rozvoj osobnosti dítěte s ohledem k věku a individuálním schopnostem a zvláštnostem
 • vychovávat a vzdělávat dítě ke zdravému způsobu života
 • působit na dítě v oblasti estetické a mravní
 • dovést dítě na práh školy samostatné, jisté, odvážné, přiměřeně sebevědomé schopné umět a chtít pomoci druhým, citlivé k přírodě

PROFILACE  ŠKOLY :

 • výchovná činnost dle ŠVP
 • péče o zdraví
  – vycházky do okolí, plavecký výcvik, každodenní cvičení, otužování vzduchem
  – zapojení do programu Pyramidáček
  – zapojení  do programu Mrkvička
 • rozvoj enviromentálního cítění u dětí
 • estetická výchova, mravní výchova
 • péče o děti se specifickými potřebami
 • spolupráce s rodinou
 • maximální příprava předškolních dětí na  bezproblémový vstup na ZŠ
 • snaha o co  nejklidnější průběh a zvládání adaptačních potíží u nejmenších dětí za maximální spolupráce s rodiči
 • snaha o respektování a uspokojování individuálních potřeb nejmenších dětí..

Mgr. Marcela Vavřinová, vedoucí MŠ