Koncepce MŠ

Chceme umožnit našim dětem prožít šťastné a aktivní dětství v klidné,přívětivé, radostné a chápající atmosféře naší mateřské školy,na které budou vzpomínat celý svůj život.

VIZE :

Pracujeme podle vzdělávacího programu ,, Jede vláček vlak“ , ve kterém nám jde především  maximální, všestranný rozvoj každého dítěte v rámci jeho možností. Podněcujeme samostatnost, kreativitu, sebejistotu, odpovědnost za své jednání. 

Podporujeme přirozenou chuť získávat nové zkušenosti a poznatky,  snažíme se dítěti umožnit prožít, zažít, objevit a vyzkoušet si. Prohlubujeme estetické cítění, pokládáme základy celoživotního vzdělávání, morálních a etických hodnot.

POSLÁNÍM NAŠÍ MŠ JE:

 • podporovat správný tělesný a sociálně – emocionální vývoj dítěte
 • poskytnout dětem pocit  jistoty a bezpečí
 • chápat dítě jako partnera, respektovat jeho individuální potřeby
 • celkový rozvoj osobnosti dítěte s ohledem k věku a individuálním schopnostem a zvláštnostem
 • vychovávat a vzdělávat dítě ke zdravému způsobu života
 • působit na dítě v oblasti estetické a mravní
 • dovést dítě na práh školy samostatné,  jisté, odvážné, přiměřeně sebevědomé
 • schopné umět a chtít pomoci druhým, citlivé k přírodě

PROFILACE  ŠKOLY :

 • výchovná činnost dle ŠVP
 • péče o zdraví
  – vycházky do okolí,plavecký výcvik, každodenní cvičení, otužování vzduchem
  – zapojení do programu Pyramidáček
  – zapojení  do programu Mrkvička
 • rozvoj enviromentálního cítění u dětí
 • estetická výchova, mravní výchova
 • péče o děti se specifickými potřebami
 • spolupráce s rodinou
 • maximální příprava předškolních dětí na vstup na ZŠ

 Mgr. Marcela Vavřinová