Povinné informace 2

Základní škola a Mateřská škola Hrabišín, okres Šumperk, příspěvková organizace zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhláškou č. 442/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění, následující informace: scscs

1. Název

Základní škola a Mateřská škola Hrabišín, okres Šumperk, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

zřizovatel školy: Obec úřad Hrabišín, Hrabišín 65, 788 04 Hrabišín
důvod založení: Škola je příspěvková organizace zřízená obcí Hrabišín. Poskytuje předškolní a základní vzdělávání.

3. Organizační struktura

– statutárním orgánem školy je ředitel školy
– vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci oprávněni organizovat a řídit dle Organizačního řádu Základní školy a Mateřské školy Hrabišín, okres Šumperk, příspěvkové organizace.
– složky organizace: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna při ŽŠ, školní jídelna při MŠ
– při škole pracuje Školská rada a Spolek rodičů a přátel školy

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola Hrabišín, okres Šumperk, příspěvková organizace
Hrabišín 139
788 04 Hrabišín

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a Mateřská škola Hrabišín, okres Šumperk, příspěvková organizace
Hrabišín 139
788 04 Hrabišín

4.3. Úřední hodiny

Pracovní dny:
7:00 – 15:00 hod

4.4. Telefonní čísla

základní škola: +420 725 707 808, +420 725 500 984
mateřská škola:  +420 725 706 796, +420 725 801 944
kancelář školní jídelny: +420 725 522 787
školní družina: +420 720 039 859

Kontakty ZŠ
Kontakty MŠ

4.5 Adresa internetové stránky

https://zshrabisin.cz/

4.6 Emailová adresa školy

zshrabisin@hrabisin.cz

hanak@hrabisin.cz

4.7. ID datové schránky

 m4rmdq6

5. Případné platby lze poukázat na účty:

Č. účtu ZŠ: 86-747 026 0247/0100 (Komerční banka)
Č. účtu ŠJ: 35-185 535 0297/0100 (Komerční banka)
Č. účtu FKSP: 115-5842530297/0100 (Komerční banka)

6. IČ

706 40 092

7. DIČ

není

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy dokumentů jsou k dispozici v ředitelně školy.

Školní řád ZŠ
Vnitřní řád školní družiny
Vnitřní řád školní jídelny
Školní vzdělávací program
Výroční zpráva o činnosti školy

8.2. Rozpočet

na webu školy a v kanceláři školy

9. Žádosti o informace

Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Místo a způsob k získání informací: ústní podání v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu: hanak@hrabisin.cz   s uvedením údajů: identifikace žadatele, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace, datum a podpis.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob: ústní podání v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

11. Odvolání proti rozhodnutí

Odvolání proti rozhodnutí ředitele se podává ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Hrabišín, okres Šumperk, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

12. Formuláře

Všechny formuláře lze získat v tištěné podobě v úředních hodinách v kanceláři školy případně elektronickou formou, některé jsou k dispozici na webových stránkách školy v odkazu Ke stažení.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné zprávy

14. Předpisy

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
vše ve znění pozdějších zákonů

Vyhláška č. 48/2005 Sb.Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 107/2005 Sb.Vyhláška o školním stravování

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

V současné době Základní škola a Mateřská škola Hrabišín žádné licenční smlouvy neposkytuje.

16.2. Výhradní licence

V současné době Základní škola a Mateřská škola Hrabišín, okres Šumperk, příspěvková organizace žádné výhradní licence neposkytuje.

 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Základní škola a Mateřská škola Hrabišín, okres Šumperk, příspěvková organizace za rok 2020

Poskytnuté informace:

Základní škola a Mateřská škola Hrabišín, okres Šumperk, příspěvková organizace zatím nevydala dle zákona 106/1999 Sb. žádné informace.