6. třída

třídní učitelka Mgr. Jitka Macháčková machackova.jitka@zshrabisin.cz


Český jazyk a literatura


Anglický jazyk


Matematika


13. týden (od 23.03 do 27.03)

Informatika

Dějepis


Fyzika


Zeměpis


Přírodopis


Výchova k občanství


Výchova ke zdraví
Hudební výchova
Výtvarná výchova

Praktické činnosti