Vzdělávání MŠ

V naší  MŠ je výchova a vzdělávání uskutečňováno neoddělitelně, jak ve všech řízených činnostech, tak v různých situacích a momentech během dne.  Dbáme na vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit, snažíme se o  odklon od autoritativního způsobu výchovy. Stavíme na partnerství.  Velký důraz klademe na prožitkové a interaktivní učení, smyslové vnímání, práci ve skupině i individuálně.

Individuální rozvoj dítěte :

 • přistupujeme ke každému dítěti, jako k individualitě, jedinečné osobnosti 
 • umožňujeme dítěti činnost, kterou si přeje, má o ni zájem – povzbuzujeme ho k činnosti
 • dle vlastního rozhodnutí si dítě vybírá hračku, pomůcku  ke zvolené činnosti, dle vlastního rozhodnutí se zapojuje do činností dle vlastního výběru , volí si partnera pro hru a činnost, volí si délku činnosti
 • u batolat se soustředíme na uspokojování jejich specifických potřeb, za spolupráce s rodiči
 • u dvouletých dětí se zaměřujeme na rozvoj osamostatňování a uvědomování si vlastní osobnosti
 • pozitivní motivace dítěte
 • rozvíjíme dítě podle jeho schopností a talentu
 • pracujeme individuálně s dětmi s odloženou školní docházkou
 • v případě stanovení potřeby podpůrných opatření u dítěte učitelky vypracují individuální plán pro každé toto dítě

Rozvoj zájmů :

 • přizpůsobujeme činnosti zájmům dětí  – nabídka dle zaměření dítěte
 • snažíme se vytvářet podnětné prostředí – nabídkou různých nápadů, volným přístupem k výtvarným, hudebním pomůckám, knihám
 • zařazování činností, o které mají děti zvýšený zájem / zpěv, cvičení, pohybové činnosti, výtvarné dovednosti, zájem o knihy, přírodu atd./
 • prohlubujeme zájem dětí o knihy při zapojení rodinných příslušníků a starších kamarádů do  projektu „Česko čte dětem…“

Rozvoj samostatnosti :

 • s ohledem na věk a vyspělost dítěte
 • nároky na sebeobsluhu
  • oblékání, zavazování, zapínání,
  • stolování
   • nalévání, roznášení prostírání, utírání stolů
   • mazaní svačiny, polévkové mísy
   • používání  příborů nejen u předškolních dětí
 • pomoc mladšímu nebo dítěti, které nemá určitou dovednost
 • u dvouletých dětí je samozřejmostí dopomoc při jídle, používání toalety, při oblékání (je vhodné, aby ve třídě byla přítomna ještě jedna prac. síla- asistentka pedagoga)
 • hygienické návyky :  čištění zubů, umývání,  používání kapesníků, sebeobsluha na WC

Výchova k odpovědnosti :

 • příkladem dospělého se kterým se dítě setkává
 • odpovědnost za sebe, za své chování, vést děti k vyhodnocení rizikové situace, umět říci ne
 • pokoušet se plnit jednoduché úkoly samostatně

Spolupráce :

 • vést děti ke spolupráci nejen s učitelkou / spolupráce s kamarádem, větší skupinou / k řešení  úkolu, problému, pomoc druhému
 • rozvíjíme spolupráci rodičů a veřejnosti s MŠ
 • spolupráce s rodinou je velice důležitá zejména v období adaptace dvouletých dětí, je třeba s rodiči komunikovat, aby byli seznámení a průběžně informováni s individuálními úspěchy a pokroky i případnými neúspěchy  svých dětí     

Děti se specifickými potřebami :

 • respektujeme potřeby těchto dětí ( na základě zprávy odborného pracoviště, např.PPP)
 • na základě cíleného pozorování při stanovení dílčích potíží  dítěte po domluvě se zákonným zástupcem doporučíme vyšetření
 • přizpůsobujeme svůj přístup potřebám nejmenších dětí
 • péče o zrakové, sluchové, manipulační pomůcky, logopedická cvičení, jazykové chvilky a gymnastika mluvidel
 • individuální přístup k dětem s odloženou školní docházkou,

Děti  ze sociálně znevýhodněného  prostředí:

 • zvýšený individuální přístup, během celého dne
 • sledování  signálů z rodiny (zachycení případného týrání), možnost individuální konzultace
 • maximální péče v diagnostice a následné  péči  k odstranění  odlišností a eliminace problémů

Mgr. Marcela Vavřinová, vedoucí MŠ