ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRABIŠÍN - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Informace k provozu od 25. ledna

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství,
 • provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 ZDE a v příloze této informaci):
  • o nad rámec informací uvedených v přiložené Informaci platí podle krizového opatření i nadále, že je na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (ZDE),
 • pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku. Více ZDE.
 • o případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021.

Informace k provozu od 11. ledna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (viz Informací k provozu škol a školských zařízení ZDE).
 • Nově je od 11. ledna 2021 na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (ZDE).
 • Usnesením Vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 12 (ZDE) byla prodloužena účinnost usnesení, na základě něhož bylo hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy nařízeno určit školu nebo školské zařízení, které bude vykonávat nezbytnou péči o děti rodičů vybraných profesí (ZDE).

Informace k provozu školy od 04. 01. 2021

Dobrý den, vážení rodiče.

přináším Vám informace ohledně organizace výuky v naší škole od 4. 1. 2021. Dle rozhodnutí vlády se od 4. ledna 2021 vrátí do školy k prezenční výuce pouze žáci 1. a 2. ročníku. Pro ostatní žáky je stanoveno povinné vzdělávání distančním způsobem. Tento stav je zatím plánován do 10. 1. 2021.  Dále jsou v případě potřeby umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Individuální konzultace může proběhnout i online formou přes Teams.

Přinášíme nové informace ohledně vánočních prázdnin.

Vláda žákům prodloužila vánoční prázdniny. Vyučování (prezenční i distanční) proběhne naposledy v pátek 18. 12. 2020. Návrat do školy po prázdninách se zatím nezměnil, prázdniny skončí dne 3. ledna, do školy žáci nastupují v pondělí 4. ledna 2021.

Ing. Roman Hanák, ředitel školy

Informace k provozu školy od 30.11.2020

Dobrý den, vážení rodiče. Přináším Vám informace ohledně organizace školy od 30. 11. 2020, kdy se žáci vrací do školy k prezenční výuce. Obecné informace Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Prezenční i distanční výuka je pro žáky povinná. Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet […]

Informace pro rodiče žáků 1. a 2. ročníku

Vážení rodiče žáků 1.a2.tříd,

od 18.11. se Vaše děti vrací do školy.  

Vyučování bude probíhat podle rozvrhu, tělocvik a hudební výchova budou nahrazeny náhradní činností. Žáci 2.ročníku nebudou jezdit plavat. 

Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli se děti různých tříd nesmí setkávat a mísit při činnostech, musí být mírně upraven provoz školní družiny tak, aby se žáci prvních a druhých ročníkůnepotkávali.

Odpolední provoz družiny bude maximálně do 16,00 hodin.

Stravování ve školní jídelně bude probíhat dle manuálu MŠMT a pokynů KHS Olomouc. Všichni žáci 1.a 2.ročníku mají obědy od 18.11. přihlášeny.

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19 a informace k ošetřovnému

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí následující:

 • Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
 • U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a škol při zdravotnickém zařízení (pro žáky vzdělávané ve školách nebo třídách podle § 16 odst. 9 školského zákona i nadále zůstávají v provozu školní družiny, případně jiná školská zařízení).
 • Zakazuje se škola v přírodě. Školu v přírodě, která probíhá, je nutno ukončit a vrátit se z ní co nejdříve, pokud v tom nebrání objektivní překážky (např. prodleva v zajištění dopravy, nebo potřeba se zkoordinovat se všemi rodiči atd.).
 • Stále s výjimkou mateřských škol obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách a školských zařízeních (výuka hudební výchovy může pokračovat, ovšem bez zpěvu).
 • Dále obecně platí zákaz sportovních činností při vzdělávání ve všech školách s výjimkou mateřských škol.
 • Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání.
 • Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Obědy jsou automaticky všem žákům odhlášeny. Žáci, kteří budou obědy odebírat, se musí nahlásit.
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 jsou školy a školská zařízení vždy povinny postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd, eventuálně Vládou České republiky.

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového
opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.,
k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády č. 1“),
 informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021, o přijetí krizových
opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod..,
k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády č. 2“),
 V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí
následující:
• Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
• U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní
přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených
podle § 16 odst. 9 školského zákona a škol při zdravotnickém zařízení (pro žáky vzdělávané
ve školách nebo třídách podle § 16 odst. 9 školského zákona i nadále zůstávají v provozu
školní družiny, případně jiná školská zařízení).
• U středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost
žáků a studentů ve školách. Tento zákaz se nevztahuje na
▪ školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
▪ školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti;
▪ praktické školy jednoleté a dvouleté.
Nově se tedy zákaz vztahuje rovněž na přítomnost žáků a studentů na praktické výuce.
• U základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se
zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Školy povinně přešly na distanční vzdělávání,
pro žáky je účast dobrovolná. Státní jazykové zkoušky se nemohou dále konat. Nově tedy
není umožněná ani individuální výuka v ZUŠ.
• Provoz ubytovacích školských zařízení se upravuje tak, že se zakazuje poskytování
ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří
mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích
zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena
pracovní povinnost podle krizového zákona, a žáků praktických škol jednoletých a
dvouletých.
• Zakazuje se škola v přírodě. Školu v přírodě, která probíhá, je nutno ukončit a vrátit se
z ní co nejdříve, pokud v tom nebrání objektivní překážky (např. prodleva v zajištění
dopravy, nebo potřeba se zkoordinovat se všemi rodiči atd.).

Střídavá výuka

Milí žáci, vážení rodiče,

1) ministr školství vyhlásil volné dny na Po 26. a Út 27. října, tj. se státním svátkem 28.10. a podzimními prázdninami to znamená, že budou mít žáci volno celý týden (26.-30.10.);

2) od pondělí 12. 10. do 23.10.2020 platí zatím toto:

– MŠ, ZŠ I.st. a ŠD – výuka probíhá standardně, nadále platí zákaz zpěvu při hodinách hudební výchovy, plavání je zatím do 30.10. zrušeno;

– ZŠ II.st. – střídavá výuka po třídách, tj. pro polovinu tříd probíhá výuka ve škole a pro druhou polovinu probíhá vzdáleně (distančně) – výuka bude probíhat distančně v týdnu 12.-16.10. pro 8. a 9. tř. a v týdnu 19.-23.10. pro 6. a 7. tř., pozn. v daný týden nesmí žáci těchto tříd do ZŠ vstoupit, dle novely školského zákona je distanční výuka nyní povinná a platí pro ni stejný režim omlouvání (jako když jsou žáci ve škole), platí zákaz zpěvu při hodinách hudební výchovy, zakazují se také sportovní činnosti (výuka tělesné výchovy pokračuje, ovšem bez sportovní činnosti);