Informace k provozu školy od 04. 01. 2021

Dobrý den, vážení rodiče.

přináším Vám informace ohledně organizace výuky v naší škole od 4. 1. 2021. Dle rozhodnutí vlády se od 4. ledna 2021 vrátí do školy k prezenční výuce pouze žáci 1. a 2. ročníku. Pro ostatní žáky je stanoveno povinné vzdělávání distančním způsobem. Tento stav je zatím plánován do 10. 1. 2021.  Dále jsou v případě potřeby umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Individuální konzultace může proběhnout i online formou přes Teams.

Výuka žáků 1. a 2. ročníku ve škole se bude řídit těmito pravidly stanovenými ministerstvem školství:

 • prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají),
 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole,
 • jsou zakázány zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání,
 • za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy,
 • podle možností školy bude během dne zařazován pobyt žáků na čerstvém vzduchu, prostory školy budou pravidelně větrány,
 • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy,

Výuka žáků 3. – 9. ročníku

 • výuka bude probíhat distančním způsobem pomocí příslušného technického vybavení (počítač, notebook, tablet, mobil, internet),
 • žáci, kteří nedisponují potřebným technickým vybavením, jsou povinni si pravidelně vyzvedávat pokyny k samostatné práci v listinné podobě ve vestibulu školy dle pokynů vyučujících a zpracované úkoly odevzdávat také zde,
 • v případě potřeby škola opět zapůjčí v omezeném počtu technické vybavení některým žákům
 • distanční výuka je dle školského zákona pro žáky povinná,
 • škola sleduje případnou absenci žáka na distanční výuce, omlouvání nepřítomnosti se provádí v souladu se školním řádem,
 • komunikační kanály mezi školou a rodinou jsou: 
  • aplikace MS Teams (součást MS Office 365 – přístupové údaje obdrželi všichni žáci, pokud je žák přesto nemá, musí si zažádat o nové v kanceláři školy), dle dohody s příslušnými vyučujícími mohou být využity i případné další komunikační kanály
  • emailová komunikace
  • telefonická  
 • rozvrh hodin, kterým se řídí distanční výuka, byl sestaven s ohledem na psychohygienické podmínky se záměrem nepřetěžovat žáky (výchovné předměty budou omezeny, individuální délka jednotlivých hodin, počet hodin v jednom sledu, přestávky, atd.),
 • žáci mohou vstupovat do školy jen v nezbytně nutných případech, jinak je jejich přítomnost ve škole zakázána.

Školní družina

 • provoz školní družiny je umožněn za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku.
 • naše školní družina bude v provozu od 6:45 do 16:00 hodin pouze pro žáky 1. a 2. ročníku.
 • žáci budou ve školní družině zařazeni do skupin tak, aby bylo dodrženo, že jsou všichni z jedné třídy nebo ze stejného ročníku. Děti je potřeba vybavit rouškami.

 Pro stravování přihlášených žáků platí tato pravidla:

 • žáci 1. – 9. ročníku žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd,
 • žáci na prezenční výuce (1. a 2. ročník) se stravují ve školní jídelně,
 • žáci na distanční výuce (3. – 9. ročník) odebírají stravu do jídlonosičů z výdejního okénka do dvora školy,
 • žáci 1. a 2. ročníku, kteří se stravují ve škole, jsou od 4. 1. 2021 přihlášeni k odběru stravy automaticky – pokud se žák nechce od 4. 1. 2021 stravovat, musí se odhlásit,
 • žáci 3. – 9. ročníku jsou z odběru stravy automaticky odhlášení – pokud mají zájem stravu
  od 4. 1. 2021 odebírat do jídlonosiče, musí se přihlásit,
 • pro přihlášení či odhlášení stravy kontaktujte telefonicky vedoucí školní jídelny (telefon: 725 522 787)
 • provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost,
 • v jídelně budou dodrženy rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby,
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
 • bude udržován maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem do jídlonosiče.
 • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Ing. Roman Hanák, ředitel školy