Informace k provozu školy od 30.11.2020

Dobrý den, vážení rodiče.

Přináším Vám informace ohledně organizace školy od 30. 11. 2020, kdy se žáci vrací do školy k prezenční výuce.

Obecné informace

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Prezenční i distanční výuka je pro žáky povinná.

Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vyučovací předměty v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením školního vzdělávacího programu. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

 Individuální konzultace ve škole – jsou umožněny (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), může být přítomen zákonný zástupce žáka (platí i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem).

Roušky – žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Vybavte tedy své dítě dostatečným počtem roušek tak, aby opravdu plnily svoji funkci.

Větrání – vnitřní prostory budou pravidelně větrané v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, proto by děti měly mít vždy mikinu či svetr, který si budou moci kdykoliv obléct podle potřeby. 

Pobyt žáků venku – během dne bude (nepravidelně dle povětrnostních podmínek) zařazován pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

 1. stupeň ZŠ

Prezenční výuka je povinná pro všechny ročníky. Žáci budou vyučováni podle rozvrhu hodin platného od 30. 11. 2020 (ročníky budou bez půlených hodin, další drobné změny budou včas oznámeny).

2. stupeň ZŠ

9. ročník má prezenční výuku – všechny třídy 9. ročníku mají povinnou prezenční výuku.

6., 7., 8. ročník pracuje v režimu rotační prezenční výuky (střídání celých tříd po týdnech) – cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole. Rozdělení tříd školy na 2 skupiny stanoví ředitel školy v závislosti na konkrétní organizaci školy, počtu tříd apod. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem. Budou provedeny drobné úpravy v rozvrhu hodin (včas bude oznámeno) z důvodu zajištění homogenity skupin při výuce cizích jazyků.

Organizace týdenního střídání tříd od 30. 11. 2020 (do vánočních prázdnin):

 PrezenčněDistančně
Týden od 30. 11.6. třída + 8. třída7. třída
Týden od 7. 12.7. třída6. třída + 8. třída
Týden od 14. 12.6. třída + 8. třída7. třída
Týden od 21. 12.7. třída6. třída + 8. třída

Školní družina

Provoz školní družiny je umožněn za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku. Vzhledem k této podmínce je schopna naše školní družina zajistit provoz od 6:45 do 16:00 hodin pro žáky 1. – 3. ročníku. Pro žáky z 4. a 5. ročníku bude provoz odpolední družiny pouze do 15:00. Děti je potřeba vybavit rouškami.

Školní jídelna

Školní jídelna bude v provozu pro všechny žáky. Dotované obědy mohou odebírat žáci v prezenční výuce i žáci na distanční výuce. Žáci na prezenční výuce se stravují ve školní jídelně, žáci vzděláváni distanční formou (rotační výuka 6., 7., 8. ročník) odebírají oběd do jídlonosiče přes výdejní okénko u rampy ve dvoře školy od 13:15 do 13:30 hodin.

Žáci, kteří mají distanční výuky, budou automaticky odhlášeni. Pokud budou mít zájem o stravování ve školní jídelně od 30. 11. do 22. 12. 2020 (od 23. 12. jsou vánoční prázdniny), musí kontaktovat vedoucí školní jídelny a nahlásit odběr obědů.

 V Hrabišíně dne 26. 11. 2020

Ing. Roman Hanák, ředitel školy