Informace o provozu mateřské školy od 1. 6. 2020

Rozhodnutím zřizovatele ZŠ a MŠ Hrabišín bude od pondělí 1. 6. 2020 zahájen provoz mateřské školy. Podmínkou účasti dítěte v předškolním vzdělávání je  odevzdání vyplněného a podepsaného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Čestné prohlášení, které naleznete na stránkách školy, odevzdá zákonný zástupce v den nástupu dítěte do MŠ. Bez podepsaného četného prohlášení nebude dítěti účast v mateřské škole umožněna.

Školu nesmí navštívit dítě s příznaky virového onemocnění nebo dítě, které přišlo do styku s osobou léčící se na COVID-19 nebo osobou nacházející se v karanténě. Dítě spadající do rizikové skupiny (viz odstavec „Osoby s rizikovými faktory“) může MŠ navštěvovat, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce.

Provoz mateřské školy bude probíhat za zpřísněných hygienických podmínek v souladu s postupy stanovenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy:

 1. Při cestě do školy a ze školy se vztahuje na děti a jejich doprovod povinnost zakrytí nosu a úst ochrannými prostředky. Tato povinnost se vztahuje rovněž na všechny osoby nacházející se před budovou školy.
 2. Před školou dodržovat odstupy minimálně 2 metry (neplatí pro doprovod dítěte).
 3. Rodiče se nesmí zdržovat v areálu zahrady MŠ a používat herní prvky.
 4. Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 5. Doprovod dítěte nevstupuje do budovy školy, dítě předává pedagogickému pracovníkovi u vstupu. Ve stejném režimu probíhá i vyzvedávání dítěte.
 6. Při předávání dítěte mu bude bezkontaktním teploměrem změřena tělesná teplota.
 7. Po přezutí a převlečení si každé dítě pod pedagogickým dohledem důkladně umyje ruce teplou vodou a tekutým mýdlem.
 8. Děti nesmí do MŠ nosit žádné hračky, plyšáky ani jídlo.
 9. Ve třídách se větrá minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
 10. Prostory školy budou důkladně dezinfikovány nejméně jednou denně.
 11. Dezinfekce povrchů nebo předmětů (místa dotyku rukou) bude prováděna několikrát denně.

Organizace vzdělávání:

 1. Pro děti v MŠ se neuplatňuje omezení 15 dětí na skupinu.
 2. Provoz školy bude časově rozvržen v závislosti na počtu přihlášených dětí.
 3. Vzdělávací aktivity budou organizovány tak, aby větší než obvyklou část dne mohly děti trávit venku – pouze v areálu MŠ (zahrada). Je třeba děti vybavit přiměřeným oblečením a obuví vzhledem k počasí.

 Organizace stravování:

 1. Stravování dětí bude probíhat v běžném režimu s důrazem na zvýšení hygienických pravidel.
 2. Před stravováním si každé dítě umyje teplou vodou a tekutým mýdlem ruce, pro osušení použije papírové ručníky.
 3. Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si samy ani příbory.

Plánovaná preventivní opatření směrem k zákonným zástupcům:

 1. Každé dítě si přinese vlastní podepsanou láhev na pití.
 2. Telefonicky informovat mateřskou školu v případě náhlé změny zdravotního stavu dítěte či jiné osoby žijící ve společné domácnosti.

Žádáme rodiče o písemné vyjádření emailem na adrese koutna.pavlina@zshrabisin.czzda Vaše dítě nastoupí/nenastoupí od 1. 6. 2020 do MŠ a v jakém rozsahu:

1) dopoledne i odpoledne
2) pouze dopoledne. Potvrzení odešlete nejpozději do 26. 5. 2020.