Informace ohledně znovuotevření školy pro některé žáky

V dohledné době bude umožněna osobní přítomnost některých žáků ve škole za současného zajištění vzdělávacích aktivit.
Tato možnost se týká těchto žáků:

 1. V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků a to do termínu přijímací zkoušky na střední školy.
 2. Od 25. 5. 2020 pak škola zajišťuje vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.

Vzdělávací aktivity se realizují za těchto společných podmínek:

 1. Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 2. Rozestupy mezi žáky jsou 1,5 – 2 m, v lavici vždy jeden žák.
 3. Složení skupin je neměnné.
 4. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
 5. Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 6. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 7. Vzhledem k faktoru dobrovolnosti doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili nástup dítěte do školy a rozhodli o jeho účasti na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím, i s ohledem na to, zda dítě patří či nepatří do rizikové skupiny (osoby s rizikovými faktory).
 8. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 9. Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka tato prohlášení: písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Dokument ke stažení naleznete na stránkách školy v části Základní škola/Pro rodiče. Prohlášení může zákonný zástupce také vyplnit a podepsat před vstupem do školy.

Pro žáky 9. ročníku pak platí další podmínky:

 1. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020 (do 10 h).
 2. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
 3. Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
 4. Příprava na přijímací zkoušky bude organizována pravidelně v pátek, přičemž v tomto dnu bude zahrnuta výuka matematiky a českého jazyka v rozsahu 2 vyučovacích hodin pro každý předmět. Po domluvě s vyučujícími lze dohodnout termín případné další individuální konzultace.
 5. Mimo tento den probíhá příprava na přijímací zkoušky v těchto předmětech také online v programu Teams.

Pro žáky 1. – 5. ročníku pak platí další podmínky:

 1. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do pondělí 18. 5. 2020 (do 10 h).
 2. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
 3. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020.
 4. Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 5. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část.
 6. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.
 7. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.