INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového
opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.,
k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády č. 1“),
 informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021, o přijetí krizových
opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod..,
k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády č. 2“),
 V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí
následující:
• Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
• U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní
přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených
podle § 16 odst. 9 školského zákona a škol při zdravotnickém zařízení (pro žáky vzdělávané
ve školách nebo třídách podle § 16 odst. 9 školského zákona i nadále zůstávají v provozu
školní družiny, případně jiná školská zařízení).
• U středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost
žáků a studentů ve školách. Tento zákaz se nevztahuje na
▪ školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
▪ školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti;
▪ praktické školy jednoleté a dvouleté.
Nově se tedy zákaz vztahuje rovněž na přítomnost žáků a studentů na praktické výuce.
• U základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se
zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Školy povinně přešly na distanční vzdělávání,
pro žáky je účast dobrovolná. Státní jazykové zkoušky se nemohou dále konat. Nově tedy
není umožněná ani individuální výuka v ZUŠ.
• Provoz ubytovacích školských zařízení se upravuje tak, že se zakazuje poskytování
ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří
mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích
zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena
pracovní povinnost podle krizového zákona, a žáků praktických škol jednoletých a
dvouletých.
• Zakazuje se škola v přírodě. Školu v přírodě, která probíhá, je nutno ukončit a vrátit se
z ní co nejdříve, pokud v tom nebrání objektivní překážky (např. prodleva v zajištění
dopravy, nebo potřeba se zkoordinovat se všemi rodiči atd.).

• U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školních
družin a klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na
zájmovém vzdělávání. Znamená to tedy, že se nově zakazuje pobyt ve školní družině
(mimo případů uvedených výše).
• Provoz školských poradenských zařízení není usneseními vlády dotčen. Fungují i nadále
při dodržování zvýšených hygienických opatření.
• Stále s výjimkou mateřských škol obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách
a školských zařízeních (výuka hudební výchovy může pokračovat, ovšem bez zpěvu).
• Dále obecně platí zákaz sportovních činností při vzdělávání ve všech školách s výjimkou
mateřských škol.

Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků
základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání.
• Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT39185/2020-1, stanoveny dny volna. Výše uvedené neplatí pro vyšší odborné školy.
 Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci
školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají
distančním způsobem. Děti/žáci/studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd
odebrat. Zařízení školního stravování je ve vztahu k dětem/žákům/studentům a zaměstnancům školy
považováno za provozovnu, která neslouží veřejnosti. Je tedy možné, aby děti/žáci/studenti a
zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách jídelny. Školní jídelna však musí
dodržovat povinnosti stanovené v usnesení vlády č. 2 pro provozovny stravovacích služeb:
• Jedná se především o rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob
u jednoho stolu je nově omezen na 4 osoby (u dlouhých stolů může sedět více osob tak,
že mezi skupinami nejvýše 4 osob je rozestup alespoň 2 metry).
• Současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není
možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Stále platí
požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.
• Cizí strávníci mohou jídlo pouze odebrat s sebou.
 V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 jsou školy a školská
zařízení vždy povinny postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná
opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd, eventuálně Vládou České
republiky