OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb ve škole

 • Před vstupem do školy bude provedena kontrola teploty.
 • Bude minimalizováno shromažďování osob před školou.
 • Při cestě do školy a ze školy žák používá roušku (tak, jak v danou chvíli plyne z mimořádných nařízení vlády). 
 • Žáci přichází do školy průběžně a nehromadí se před vchodem ani v šatnách, plynule odchází do určené učebny
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Pro rodiče/zákonné zástupce platí zákaz vstupu do budovy školy a mimo ni musí dodržovat aktuální mimořádná nařízení vlády
 • Nikdo s příznaky infekce COVID-19 nesmí vstoupit do školy (viz Čestné prohlášení)
 • Ve třídě se používání roušek řídí pokyny pedagoga. Pokud není používána, uloží si ji žák po sejmutí do svého sáčku. Každý žák musí mít na den minimálně 2 své roušky.
 • Po příchodu do třídy si žáci umyjí/dezinfikují ruce, stejně učiní po každém výukovém bloku.
 • Dezinfekce probíhá za asistence pedagoga.
 • V každé lavici sedí jeden žák, je dodržen odstup 2 metry vždy, kdy je to možné (nejméně 1,5 m)
 • Povinností každého žáka je v areálu školy dodržovat hygienická i organizační pravidla. Jejich opakované porušování bude důvodem k vyloučení z této formy pobytu ve škole
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd.
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.
 • Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.