Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program je učební dokument, který si vytváří každá základní škola, aby realizovala požadavky Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro daný obor vzdělávání. Je zakotven v zákoně č. 561/2004 Sb. – Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v § 3 a § 5.
Naše škola má vytvořený školní vzdělávací program s názvem „Objevujeme, poznáváme a chráníme svět“.
Školní vzdělávací program „Objevujeme, poznáváme a chráníme svět“
jsme k 1. 9. 2017 aktualizovali dle požadavků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ve školním roce 2017/2018 došlo k úpravě ŠVP v kapitole o zařazení plavání do výuky tělesné výchovy v ZŠ podle nařízení MŠMT.
Celý dokument je pro veřejnost dostupný v kanceláři školy.