Ukončení školního roku 2021/2022

Milí rodiče, vážení občané,

opět nám uběhl další školní rok, který byl konečně trochu klidnější než ten předešlý. Sice nás v průběhu roku ještě omezovala některá vládní opatření ohledně testování nebo nošení roušek, ale nedocházelo k žádnému masivnímu zavírání škol a žáci konečně prožili téměř normální školní rok. Doufám, že už nás koronavirus nebude omezovat a stane se běžnou neškodnou součástí našeho života.

Začátkem října naši školu navštívila Česká školní inspekce, která provedla hloubkovou kontrolu na všech střediscích organizace – základní škola, školní družina, školní jídelna a mateřská škola. Předmětem kontroly bylo hodnocení vzdělávacího procesu, kontrola školních dokumentů, mzdová inventura, bezpečnost a ochrana zdraví. S potěšením a úlevou mohu oznámit, že kontrola dopadla dobře a ČŠI hodnotila kladně všechny sledované oblasti. V hodnotící zprávě také ocenila, že ve škole došlo ke zlepšení materiálně technických podmínek pro vzdělávání a poskytování školských služeb – rekonstrukce vnitřního prostoru školy, včetně školní jídelny, venkovního areálu a modernizaci odborných učeben a odborných pomůcek. Za tento dobrý výsledek kontroly patří poděkování všem zaměstnancům, kteří odvádějí kvalitní práci a vytvářejí příznivé klima ve vzdělávacím procesu.

Díky postupnému rušení koronavirových opatření mohly tento školní rok na škole opět proběhnout kroužky a některé tradiční akce. Mezi největší akce patřilo uskutečnění lyžařského výcviku na Červenohorském sedle, kterého se účastní žáci ze všech ročníků školy.

V dubnu také konečně proběhl zápis do 1. ročníku za přítomnosti rodičů i žáků přímo ve škole. Paní učitelky si pečlivě pro děti připravily zajímavé úkoly, aby si děti mohly ověřit svoji připravenost k nástupu do školy. Děti se snažily zvládnout všechny úkoly a chtěly ukázat, že do školy opravdu patří. Nakonec se do první třídy dostalo devatenáct dětí, na které se všichni srdečně těšíme.

Také všichni žáci 9. ročníku byli úspěšně přijati na své školy a učební obory.

V červnu proběhl Den otevřených dveří, během kterého škola prezentovala veřejnosti některé zajímavé školní aktivity a činnosti. Během prohlídky školy si mohli návštěvníci  vyzkoušet své znalosti a dovednosti za pomoci žáků a zaměstnanců naší školy. Poděkování patří všem organizátorům, žákům, zaměstnancům, jenž se podíleli na přípravě. Děkuji také rodičům, kteří se podíleli na zajištění občerstvení během prohlídky školy.

Ke konci školního roku se ještě uskutečnil branný den v hasičském areálu Hrabišín za účasti všech žáků školy a cvičný požární poplach za účasti profesionálních hasičů ze Šumperka i místních dobrovolných hasičů z Hrabišína.

Z velkých akcí neproběhl letos pouze únorový ples SRPŠ kvůli vládním omezením, ale všichni se budeme těšit a doufat, že následující rok se dočkáme a všechno si vynahradíme.

Od prvního září došlo ve škole k úpravě školního vzdělávacího programu vzhledem k úpravě RVP ZV. Hlavní a zásadní změna se týká předmětu informatika. Všichni žáci od čtvrté do deváté třídy budou mít v každém ročníku povinně jednu hodinu informatiky. Vzhledem k úpravám a novému přístupu k tomuto předmětu bylo nutné školu materiálně a technicky vybavit. Největší finanční položkou byl nákup stavebnic LEGO Education SPIKE PRIME a mobilních zařízení nutných na realizaci výuky. Na toto vybavení získala škola peníze z účelové dotace MŠMT a od obce Hrabišín.

Poslední důležitá zpráva  se týká mateřské školy. Obec Hrabišín schválila vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci mateřské školy. V rámci plánované rekonstrukce MŠ dojde k navýšení kapacity, instalaci nové elektroinstalace, výměně střechy, nákupu a instalaci tepelného čerpadla a fotovoltaických panelů. Musíme všichni doufat, že obec od ministerstva dotaci získá a rekonstrukci se podaří v následujících letech uskutečnit.

Na závěr chci tradičně poděkovat všem rodičů, místním spolkům a SRPŠ, kteří se školou spolupracují a podporují ji. Poděkování patří samozřejmě zastupitelstvu obce v čele s paní starostkou za finanční podporu a zapojování do projektů vedoucích ke zlepšování materiálně technického vybavení a zvyšování úrovně vzdělání ve škole. Děkuji také všem zaměstnancům školy za kvalitně odvedenou práci a přeji všem zaslouženou pěknou dovolenou během letních prázdnin a načerpání nových sil do nového školního roku.

Přeji všem pevné zdraví

Ing. Roman Hanák, ředitel školy