Informace k návratu do MŠ od 12.04.2021

1. Hygienická opatření.

 • Od žáků se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Žáci jedné třídy vstupují do školy na vyzvání učitele.
 • Děti MŠ nenosí v MŠ roušky.
 • Zaměstnanci nosí respirátory po celou dobu, kdy jsou ve škole.
 • Je zajištěna homogenita skupin, tedy třídy se „nemíchají“ .
 • Homogenita skupin je zajištěna i v jídelně a při odpočinku.
 • Děti dbají na osobní hygienu pod dohledem učitelky.
 • Je zajištěno pravidelné větrání po 30. minutách, před příchodem dětí do tříd, po odchodu dětí ze tříd i šaten a jídelny.
 • Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen jen na nezbytně nutnou dobu k vyřízení neodkladných záležitostí a je nutné použít respirátor k překrytí dých. cest.
 • Škola zajistí prostředí pro výuku v souladu se zvýšenými hygienickými požadavky.
 • Probíhá zvýšený  hygienický úklid.  

2. Testování žáků (výtah z materiálu MŠMT)

 • Testování stanovených skupin dětí, žáků a zaměstnanců škol a školských zařízení bude probíhat s dubnovým návratem k prezenční výuce na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které níže uvedeným informacím dodává právní závaznost. U skupin dětí a žáků určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování
 • Žáci podstoupí vždy v pondělí a čtvrtek neinvazivní antigenní testování na SARSCoV-2 odběrem vzorku z přední části nosu. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, který bude prováděn za dopomoci zákonn. zástupce a bude provedeno vždy po příchodu dítěte do MŠ, před vstupem do MŠ.
 • Testování dětí je tak umožněno s asistencí při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).
 • Přítomnost žáka na prezenční výuce ve škole je podmíněna účastí na testování s negativním výsledkem.
 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání ve škole.
 • Žák nebude nucen k účasti na testování a neúčast na testování nebude jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti na testování je pouze nemožnost osobní účasti na prezenčním vzdělávání.
 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou, žakovi bude dána podpora jako např. při nemoci.
 • Testování se nebude neprovádět u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin.
 • Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 nařízenou izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, bude test proveden při příchodu do družiny. Takový žák se již v daný den dalšího testování ve škole neúčastní.
 • V případě pozitivního výsledku testu bude žák izolován od ostatních osob a jeho zákonný zástupce bude vyzván, aby si jej odvedl domů.
 • V případě pozitivního výsledku testu bude žákovi vydáno potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. S tím se žák dostaví ke svému lékaři a ten jej odešle na konfirmační vyšetření metodou RT-PCR.
 • V případě pozitivního výsledku testu u jednoho žáka( ve čtvrtek), jde celá třída do karantény a na distanční výuku. Pokud však bude u daného žáka konfirmační vyšetření metodou RT-PCR negativní, třída se vrátí k prezenční výuce.
 • Instruktáž pro školy – YouTube
 • FAQ – nejčastější dotazy | testování.edu.cz
 • Testovací diagram

3. Informace ke stravování žáků

 • Všichni žáci, kteří se chtějí stravovat od 12. 4. 2021, si musí obědy i svačinky sami přihlásit
 • Přihlášení stravy se provede na telefonicky 725 801 944 nebo osobně v kanceláři školní jídelny (zezadu od rampy).
 • Každý strávník si zodpovídá za přihlášenou stravu sám.
 • Výdej pro žáky na distanční výuce do jídlonosičů bude od 12.00 do 14.00 hodin.

4. Krizové školy

Dětem integrovaného záchranného systému ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

 • Pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být děti IZS zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.
 • způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy.
 • Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.
 • Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.
 • Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.
 • Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogické pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogické pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnance bezpečnostních sborů
 • příslušníky ozbrojených sil
 • zaměstnance orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnance uvedené v § 115 odst. 1 a další zaměstnance v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnance Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnance Finanční správy České republiky.
 • Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.
 • Prosím zmiňované rodiče dětí IZS, kteří budou chtít možnosti pobytu svých žáků v MŠ využít, aby obratem informovali  školu.

5. Dotazy na současné vládní opatření

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

Telefonní ústředna: +420 234 811 111

Linky pro dotazy týkající se koronaviru a školství:

+420773 752 601

+420723 447 114

+420 770 158 757

+420773 752 081

Linky jsou v provozu každý všední den od 8.00 do 17:00 hodin.