Informace k návratu do ZŠ od 12.04.2021

1. Rozpis střídání ročníků:

Týden (datum)Ročníky ve škole (prezenční výuka)Ročníky doma (distanční výuka)
12. – 16. duben 2021 (lichý) 4., 5.1., 2., 3.
19. – 23. duben 2021 (sudý)1., 2., 3.4., 5.
V následujících týdnech se ročníky pravidelně střídají podle tohoto schématu.

2. Žáci 6. – 9. ročníku pokračují v distanční výuce, zde se nic nemění.

3. Školní družina je pro přihlášené žáky v normálním provozu.

 • Rodiče nahlásí odchody svých žáků

4. Hygienická opatření.

 • Od žáků se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Žáci jedné třídy vstupují do školy na vyzvání třídního učitele.
 • Žáci nosí  zdravotnické roušky po celou dobu, kdy jsou ve škole.
 • Zaměstnanci nosí respirátory po celou dobu, kdy jsou ve škole.
 • Je zajištěna homogenita skupin, tedy třídy se „nemíchají“ při výuce ani o přestávce.
 • Homogenita skupin je zajištěna i ve školní družině a ve školní jídelně.
 • Žáci dbají na osobní hygienu.
 • Je zajištěno pravidelné větrání o přestávkách i ve výuce.
 • Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen jen na nezbytně nutnou dobu k vyřízení neodkladných záležitostí.
 • Škola zajistí prostředí pro výuku v souladu se zvýšenými hygienickými požadavky.

5. Testování žáků (výtah z materiálu MŠMT)

 • Testování stanovených skupin dětí, žáků a zaměstnanců škol a školských zařízení bude probíhat s dubnovým návratem k prezenční výuce na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které níže uvedeným informacím dodává právní závaznost. U skupin dětí a žáků určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování
 • Žáci podstoupí vždy v pondělí a čtvrtek neinvazivní antigenní testování na SARSCoV-2 odběrem vzorku z přední části nosu.
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu, a bude provedeno vždy v 1. vyučovací hodině.
 • V případě testování žáků 1. – 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).
 • Přítomnost žáka na prezenční výuce ve škole je podmíněna účastí na testování s negativním výsledkem.
 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání ve škole.
 • Žák nebude nucen k účasti na testování a neúčast na testování nebude jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti na testování je pouze nemožnost osobní účasti na prezenčním vzdělávání.
 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou, žakovi bude dána podpora jako např. při nemoci.
 • Testování se nebude provádět u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin.
 • Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 nařízenou izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, bude test proveden při příchodu do družiny. Takový žák se již v daný den dalšího testování ve škole neúčastní.
 • V případě pozitivního výsledku testu bude žák izolován od ostatních osob do izolační místnosti a jeho zákonný zástupce bude vyzván, aby si jej ve škole vyzvedl.
 • V případě pozitivního výsledku testu bude žákovi vydáno potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. S tím se žák dostaví ke svému lékaři a ten jej odešle na konfirmační vyšetření metodou RT-PCR.
 • V případě pozitivního výsledku testu u jednoho žáka, jde celá třída do karantény a na distanční výuku. Pokud však bude u daného žáka konfirmační vyšetření metodou RT-PCR negativní, třída se vrátí k prezenční výuce.
 • Instruktáž pro školy – YouTube
 • FAQ – nejčastější dotazy | testování.edu.cz
 • Testovací diagram

6. Informace ke stravování žáků

 • Všichni žáci, kteří se chtějí stravovat od 12. 4. 2021, si musí obědy i svačinky sami přihlásit
 • Přihlášení stravy se provede na telefonicky 725 801 944 nebo osobně v kanceláři školní jídelny (zezadu od rampy).
 • Každý strávník si zodpovídá za přihlášenou stravu sám.
 • Výdej pro žáky na distanční výuce do jídlonosičů bude od 12.00 do 14.00 hodin.

7. Krizové školy

 • Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.
 • Pro děti IZS je školní družinou zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.
 • Dohled nad dětmi IZS v rámci školní družiny může vykonávat vychovatel nebo jiný ředitelem školy pověřený pedagogický pracovník.
 • způsobu organizace programu školní družiny pro děti IZS a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel školy.
 • Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce.
 • Na děti IZS účastnících se programu školní družiny se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogické pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogické pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnance bezpečnostních sborů
 • příslušníky ozbrojených sil
 • zaměstnance orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnance uvedené v § 115 odst. 1 a další zaměstnance v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnance Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnance Finanční správy České republiky.
 • Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.
 • Prosím zmiňované rodiče žáků IZS, kteří budou chtít možnosti pobytu svých žáků v ZŠ využít, aby obratem informovali  školu.

8. Dotazy na současné vládní opatření

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

Telefonní ústředna: +420 234 811 111

Linky pro dotazy týkající se koronaviru a školství:

+420773 752 601

+420723 447 114

+420 770 158 757

+420773 752 081

Linky jsou v provozu každý všední den od 8.00 do 17:00 hodin.