ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRABIŠÍN - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Informace ohledně znovuotevření školy pro některé žáky

V dohledné době bude umožněna osobní přítomnost některých žáků ve škole za současného zajištění vzdělávacích aktivit.
Tato možnost se týká těchto žáků:

  1. V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků a to do termínu přijímací zkoušky na střední školy.
  2. Od 25. 5. 2020 pak škola zajišťuje vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.

Informace ke sběru papíru – jaro 2020

Škola uspořádá sběr papíru i ve druhém pololetí školního roku. Termín bude upřesněn (budou to zřejmě tři dny v první polovině června 2020) . Bude se vybírat jen tříděný odpad – noviny, časopisy, letáky, knihy s měkkou vazbou. Papír se bude do kontejneru ukládat volně (balíky svázané provázkem jsou ideální; pokud přivezete sběr v kartonové […]

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čI. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Anketa: otevření Mateřské školy

Vážení rodiče,

budeme velice rádi, pokud si najdete chvilku času pro zamyšlení a vyplnění níže zaslané ankety, která se týká znovuotevření MŠ Hrabišín.

Pro organizaci chodu mateřské školy a dodržení hygienických podmínek jsou pro nás Vaše odpovědi důležité. Vyplňte prosím, zda bude Vaše dítě po otevření do mateřské školy docházet, či máte jiné možnosti a zůstanete s ním doma.

INFORMACE K ZÁPISU

Vážení rodiče, 

na základě opatření MŠMT k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 vydaném vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hrabišín bez osobní přítomnosti dětí jen formou podání žádosti. 

Podání žádosti, jejíž součástí je čestné prohlášení, kopie očkovacího průkazu a vyplněná přihláška (formuláře a další informace jsou ke stažení na www.zshrabisin.cz v části – Mateřská škola/Pro rodiče), je nutné uskutečnit v době od 4. května do 7. května 2020 a možné jsou následující způsoby (vyberte pro vás nejvhodnější):

1. Osobním podáním do kanceláře Základní školy. Do školy vejdete hlavním vchodem a ve vestibulu ZŠ bude označené sběrné místo pro podání všech potřebných dokumentů, které můžete odevzdat od 4. 5. do 7. 5. 2020 v době od 8:00 do 14:00 nebo v jiném čase po telefonické či emailové domluvě s vedoucí MŠ paní Pavlínou Koutnou (776 091 263, pavlina-koutna@seznam.cz)  nebo  s ředitelem školy (583 245 183, hanak@hrabisin.cz)

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email) – včetně všech příloh

3. Do datové schránky naší školy (m4rmdq6) – včetně všech příloh

4. Poštou na adresu ZŠ a MŠ Hrabišín, okres Šumperk, příspěvková organizace, Hrabišín 139, 788 05 – včetně všech příloh

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz. Čestné prohlášení o očkování) a doloží kopii očkovacího průkazu.

Potřebné formuláře na zápis MŠ (ke stažení v části Mateřská škola/Pro rodiče):

  • Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií
  • Kopii očkovacího průkazu
  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Čestné prohlášení o očkování
  • osobní dotazník

Ing. Roman Hanák, ředitel ZŠ a MŠ Hrabišín

Dokumenty k zápisu naleznete v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA – PRO RODIČE

Dokumenty k zápisu naleznete v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA – PRO RODIČE