ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRABIŠÍN - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Provoz školy vzhledem ke COVID-19

  • Realizací doporučení MŠMT vzhledem ke COVID-19 se škola snaží omezit riziko šíření tohoto onemocnění a zároveň naplňuje svou povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání podle § 29 školského zákona.
  • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy 7. září 2020.
  • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Žáci budou neprodleně po zahájení školního roku seznámeni s hygienickými opatřeními týkajícími se COVID-19.
  • Nejsou stanovena žádná omezení počtu žáků ve třídách.
  • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
  • Pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy bude maximálně omezen z důvodu předcházení vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.
  • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, budeme však těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) se budeme řídit příslušnými předpisy.
  • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
  • Škola poskytne žákům vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

Začátek školního roku 2020

Vážení rodiče,

začátkem července začala probíhat velká modernizace a rekonstrukce ZŠ Hrabišín. Ve škole probíhá kompletní oprava sociálních zařízení, budování nové rampy u ŠJ, výměna elektrotechniky v některých učebnách, oprava podlah a výměna světel ve třídách. Škola bude mít novou jazykovou učebnu, přírodovědnou učebnu, učebnu F-CH a cvičnou kuchyňku. Třídy, kabinety, školní jídelna a odborná učebny budou vybaveny novým moderním nábytkem.

Vzhledem k rozsahu a časové náročnosti probíhajících oprav bude začátek školní roku posunut na pondělí 7. září 2020 v 7:30. Během podzimu budou ve škole nadále probíhat dokončovací stavební práce, které by neměly zásadně omezovat a narušovat kvalitu výuky. Věřím, že firma dodrží stanovené podmínky a žáci se vrátí do nových prostor školy ve stanoveném termínu.

Děkuji za pochopení

Ing. Roman Hanák, ředitel školy

Slavnostní ukončení školního roku 2019/2020

Letošní poněkud netradiční školní rok jsme ukončili víceméně tradičním předáním vysvědčení 30. června. Protože bylo poměrně pěkné počasí, jako obvykle jsme se shromáždili před budovou školy, kde jsme vyslechli proslov našeho pana ředitele. Poté jsme se společně rozloučili s žáky...

Informace o ukončení školního roku 2019/2020 a předávání vysvědčení

Slavnostní ukončení školního roku proběhne v případě příznivého počasí v úterý 30. června v 7:30 hodin před budovou školy. Jestliže bude pršet, tak se slavnostní ukončení uskuteční v kulturním domě Hrabišín. Po slavnostním ukončení dostanou žáci vysvědčení od třídních učitelů a odchází domů.

V úterý 30. 6. 2020 nebude školní jídelna vařit obědy pro žáky ZŠ.

Informace k nástupu žáků 2. stupně do školy

Milí žáci, vážení rodiče, v souvislosti s novým nařízením Vlády České republiky vás tímto informuji:

I. stupeň ZŠ

Žáci I. stupně, kteří zůstali doma, se nově mohou dodatečně připojit do stávajících skupin ve škole – nicméně podmínka 15 žáků na skupinu zůstává. Pokud byste měli zájem, oslovte svou třídní učitelku (pozn. připojení žáka do skupiny bude možné do obsazení kapacity).

 II. stupeň ZŠ

Podle instrukcí z ministerstva školství – od pondělí 8. 6. bychom rádi obnovili výuku na II. stupni ZŠ, bohužel není ji možné obnovit ve stejném rozsahu jako na I. stupni. Ministerstvo trvá na tom, že „hlavní vzdělávací aktivitou bude i pro žáky 2. stupně až do 30. června 2020 vzdělávání na dálku.“ Navíc škola poskytuje žákům online hodiny.

Nové sociální zařízení v MŠ

Vážení rodiče,

mám velkou radost, že i v této mimořádné situaci Vám může naše škola oznámit velmi potěšující novinku. Na základě vládních opatření a vzhledem k rizikovým faktorům ohrožujících zdraví občanů byla MŠ v Hrabišíně, stejně jako...