ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRABIŠÍN - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Sběr papíru – podzim 2020

Sběr papíru proběhne v termínu 12. října – 14. října 2020. Kontejner bude přistaven na školním dvoře. Sbírá se jen vytříděný papír (letáky, časopisy, noviny, knihy s měkkou vazbou), který se do kontejneru bude dávat volně.

Mgr. Zdeněk Kamler

Otevření MŠ

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že od pondělí 21. září bude opět otevřena mateřská škola Hrabišín. Podezření u zaměstnanců, na které byla uvalena karanténa, se nepotvrdilo. Zaměstnanci měli oba testy na Covid-19 negativní, takže se opět mohou vrátit do práce.

Žádáme všechny rodiče, jejichž dítě jeví příznaky virového onemocnění, aby neposílali své děti do školy. Pokud dítě bude vykazovat příznaky virového onemocnění, nesmí dítě do školy vstupovat. Zdůrazňuji, že veškeré opatření ve škole se řídí podle pokynů MŠMT a KHS.

Děkuji za pochopení

Ing. Roman Hanák, ředitel školy

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HRABIŠÍN OD 10. 9. 2020

Ředitel školy se souhlasem zřizovatele rozhodl, že MŠ Hrabišín bude  z nepředvídatelných organizačních důvodů po dobu od čtvrtka 10. 09. 2020 do 20. 9. 2020 uzavřena. Potvrzení rodičům o uzavření MŠ potvrzuje ředitel školy. Další informace budou uveřejněny na stránkách školy. Ing. Roman Hanák, ředitel školy

Pravidla od 7. září

Milí žáci, vážení rodiče,

v pondělí 7.9.2020 zahájíme nový školní rok 2020-2021. Ráno v 7:30 společně přivítáme žáky 1. třídy a zahájíme nový školní rok. Po slavnostním zahájení třídní učitelé předají žákům informace o průběhu následujících dní. Předpokládaný konec bude v 8:15. První den žáci nebudou vstupovat do budovy školy a nebude v provozu školní družina ani školní jídelna.

Po konzultaci s hygieniky prosím, aby rodiče počkali před budovou školy a vyčkali pokynů třídní učitelky.

S ohledem na doporučení MŠMT a snahu zabránit případné karanténě celé školy nastavuji tato základní hygienická opatření:

Provoz školy vzhledem ke COVID-19

  • Realizací doporučení MŠMT vzhledem ke COVID-19 se škola snaží omezit riziko šíření tohoto onemocnění a zároveň naplňuje svou povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání podle § 29 školského zákona.
  • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy 7. září 2020.
  • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Žáci budou neprodleně po zahájení školního roku seznámeni s hygienickými opatřeními týkajícími se COVID-19.
  • Nejsou stanovena žádná omezení počtu žáků ve třídách.
  • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
  • Pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy bude maximálně omezen z důvodu předcházení vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.
  • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, budeme však těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) se budeme řídit příslušnými předpisy.
  • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
  • Škola poskytne žákům vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

Začátek školního roku 2020

Vážení rodiče,

začátkem července začala probíhat velká modernizace a rekonstrukce ZŠ Hrabišín. Ve škole probíhá kompletní oprava sociálních zařízení, budování nové rampy u ŠJ, výměna elektrotechniky v některých učebnách, oprava podlah a výměna světel ve třídách. Škola bude mít novou jazykovou učebnu, přírodovědnou učebnu, učebnu F-CH a cvičnou kuchyňku. Třídy, kabinety, školní jídelna a odborná učebny budou vybaveny novým moderním nábytkem.

Vzhledem k rozsahu a časové náročnosti probíhajících oprav bude začátek školní roku posunut na pondělí 7. září 2020 v 7:30. Během podzimu budou ve škole nadále probíhat dokončovací stavební práce, které by neměly zásadně omezovat a narušovat kvalitu výuky. Věřím, že firma dodrží stanovené podmínky a žáci se vrátí do nových prostor školy ve stanoveném termínu.

Děkuji za pochopení

Ing. Roman Hanák, ředitel školy

Slavnostní ukončení školního roku 2019/2020

Letošní poněkud netradiční školní rok jsme ukončili víceméně tradičním předáním vysvědčení 30. června. Protože bylo poměrně pěkné počasí, jako obvykle jsme se shromáždili před budovou školy, kde jsme vyslechli proslov našeho pana ředitele. Poté jsme se společně rozloučili s žáky...