Prevence v 5. a 8. ročníku

Ve středu 4. dubna proběhly dva preventivní programy. První s názvem Práva a povinnosti nezletilých dětí v pátém ročníku. Žáci se seznámili s vybranými pojmy a termíny vztahujícími se k danému tématu a jejich ukotvením v legislativním rámci ČR. Procvičili si v praktických ukázkách chování v krizových situacích, získali kontakty na instituce a organizace, které jim v těchto situacích mohou pomoci.

Žáci osmého ročníku absolvovali program „Mám patnáct let, co to pro mě znamená“. Obsahem byla aplikace rodinného práva a trestně právních předpisů ve vztahu k dospívajícím dětem a nabytí trestně právní odpovědnosti. Rozlišení pojmů dítě x nezletilý x mladistvý, přestupek x trestný čin, sociální kuratela, výchovná opatření, ústavní a ochranná výchova. Zaměření na pojmy záškoláctví, šikana, zneužívání OPL ve vztahu k trestnímu právu.

                                                                                                               Mgr. Kateřina Němcová