Preventivní program v 5. a 6. ročníku 2021/22

V pátek 19. listopadu se žáci 5. ročníku zabývali problematikou kouření v programu s názvem Kouření – vznik závislosti a její důsledky ažáci 6. ročníku se seznámili s nebezpečím internetu v programu s názvem Kyberšikana.

Co je image, proč lidé kouří, jakými aktivitami je možné nahradit kouření, jak lze odmítnout cigaretu – práce ve skupinách (workshop). Ve druhé části, při hře na pravdu a lež, získávali žáci vhled do problematiky škodlivosti užívání tabákových výrobků, vzniku závislosti na nikotinu a vlivu kouření na zdraví, tělesný vzhled, okolí. Součástí programu byla názorná ukázka, co se kuřákům zachytí v plicích po vykouření jedné cigarety.

Šesťáci se učili nad konkrétními příklady rozpoznávat, co je a není kyberšikana, zaujímali postoj k tvrzením, která se k tomuto fenoménu vztahují. Hledali řešení v roli poškozeného, snažili se správně rozhodovat. Byli vedení k uvědomění si zrádnosti identity osob na internetu. Získali základní informace, jak se mohou bránit.

Obě besedy naše žáky velmi zaujaly. Těšíme se na další spolupráci s milou paní lektorkou z Poradny zdraví v Šumperku.

Mgr. Kateřina Němcová