Školní řád

Základní škola a Mateřské škola, okres Šumperk, příspěvková organizace
se sídlem Hrabišín 138, 788 04 Hrabišín, IČO: 706 40 092
ŠKOLNÍ ŘÁD
Č.j.:            ZSHB-02/2021Spisový znak: A.1           Skartační znak: A10
Vypracoval:Ing. Roman Hanák, ředitel školy
Schválil:Ing. Roman Hanák, ředitel školy Školská rada dne 14.9.2021
Školská rada projednala dne:14. 9. 2021
Směrnice nabývá platnosti dne:14. 9. 2021
Směrnice nabývá účinnosti dne:15. 9. 2021
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 V souladu s ustanovením § 30, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vydává ředitel školy tento Školní řád. Jeho součástí jsou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracovaná v souladu se školským zákonem a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.

Pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví právním předpisem či mimořádným opatřením pravidla, která budou odlišná od pravidel tohoto školního řádu, pak ustanovení školního řádu, které jsou s nimi v rozporu, se nepoužijí.

 Obsah:

I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

A. práva a povinnosti žáků

            B. práva a povinnosti zákonných zástupců

C. práva a povinnosti pedagogických pracovníků

II. Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a zaměstnanci školy

III. Provoz a vnitřní režim školy     

A. Režim činnosti ve škole

B. Režim při akcích mimo školu

C. Docházka do školy

D. Zaměstnanci školy     

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

V. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

VI. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

VII. Školní stravování

VIII. Závěrečná ustanovení

I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

1. Žáci mají právo

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,

b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,

d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání

f) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, úctu a respekt, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, mají právo být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve škole.

2. Žáci jsou povinni

a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,

b) dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.

3. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i k jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.     

4. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících, nejméně 5 minut před zahájením vyučování a účastní se činností organizovaných školou. Docházka do nepovinných předmětů je pro přihlášeného žáka povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí.     

5. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen, není povolen pearcing. V případě porušení vyučující neprodleně informuje zákonné zástupce a žádá o sjednání nápravy. Opakované případy řeší s OSPODem a dalšími příslušnými organizacemi. Žák nemůže ve škole používat pokrývku hlavy, vyjma případů, kdy je tato projevem náboženského přesvědčení či víry, ke které se žák hlásí, nebo kdy je odůvodněna zdravotním stavem žáka.

6. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.  Pokud žák poškodí školní majetek, musí vzniklou škodu uhradit nebo uvést majetek do původního stavu.  

7. Před ukončením vyučování žák z bezpečnostních důvodů neopouští školní budovu bez vědomí vyučujících a dohled nad nimi vykonává pověřený pracovník. V době mimo vyučování žák zůstává ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.  Žákům je umožněn vstup a pobyt v budově školy nejméně 20 minut před začátkem vyučování a o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. O přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pobývají žáci ve škole v prostorách určených ředitelem školy. Za žáky, kteří v této době opustí školu, přebírá zodpovědnost zákonný zástupce nezletilého žáka. Přestávka před odpoledním vyučováním je stanovena na 30 minut.   

8. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků. Je zakázáno vnášet do školy věci a látky, které nejsou pro děti vhodné a které ohrožují jejich bezpečnost a zdraví. Do školy a jejich prostor se zakazuje vnášet nápoje, které svým tvarem či vzhledem napodobují nápoje alkoholické, nebo které svou chutí či složením nahrazují obdobný alkoholický nápoj. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, elektronické cigarety, pití alkoholických a energetických nápojů, žvýkacích tabáků, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).  Při podezření na požití alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky žákem školy, je kterýkoliv učitel oprávněn použít tester na přítomnost těchto látek. Při zjištění požití alkoholu jsou okamžitě informováni zákonní zástupci žáka a Policie ČR. Žákům je udělen snížený stupeň z chování bez ohledu na množství požitého alkoholu (totéž platí i při požití jiných návykových látek).     

9. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné nebo osobní omluvy rodičů vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli (při uvolnění na více hodin).

10. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování.

11. Každý úraz, poranění nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí žák okamžitě vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.

12. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Větší finanční částky a cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů a dalších digitálních zařízení odkládá pouze na místa k tomu určená (kancelář školy, kabinety), případně je odkládá na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost. Škola nezodpovídá za poškození nebo ztrátu předmětů, které žák nepotřebuje k vyučování, pokud nejsou odloženy na místa k tomu určená. V případě narušování výuky těmito předměty mohou být žáku zabaveny a uloženy v kanceláři školy, kde si je může vyzvednout pouze zákonný zástupce žáka. Během vyučování má mobilní telefon a jakékoliv jiné digitální nebo záznamové zařízení vypnuté a nemanipuluje s nimi. Narušování vyučování manipulací s těmito zařízeními bude posuzováno za kázeňský přestupek. Je zakázáno nabíjení všech těchto zařízení ve škole.

Z důvodu ochrany osobních údajů je žákům zakázáno pořizovat bez svolení pedagogického pracovníka v prostorách školy a na školních akcích fotografie, video a audio záznamy na jakékoliv digitální zařízení.

13. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem.

14. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:

a) napomenutí třídního učitele,

b) důtku třídního učitele,

c) důtku ředitele školy,

d) snížený stupeň z chování na vysvědčení,

Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jejich důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.

B. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

1. Zákonní zástupci mají právo

a) na svobodnou volbu školy pro své dítě,

b) na informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole,

c) na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,

d) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,

e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,

f) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení,

g) volit a být voleni do školské rady,

h) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,

i) požádat o přezkoumání výsledku hodnocení žáka.

2. Zákonní zástupci žáků jsou povinni

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

b) zajistit, aby žák chodil do školy vhodně a čistě upraven a oblečen

c) se školou spolupracovat a na vyzvání ředitele školy, zástupce ředitele nebo třídního učitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,

d) informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotním znevýhodnění,

e) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

f) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích,

g) úzce spolupracovat se školou při řešení sociálně patologických jevů, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

h) dodržovat tento školní řád.

3.  Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně, pravidelně ve stanovených intervalech, prostřednictvím emailových zpráv a skupinovým chatem prostřednictvím MS Teams v Office 365 (přístup zdarma obdržela každá rodina), které nahrazují klasické třídní schůzky. Informovanost zákonných zástupců žáků může případně probíhat i písemnou korespondencí, telefonicky, osobně.

C. PRÁVA A POVINNOSTI PEDGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

1. Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,

d) volit a být voleni do školské rady,

e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

2. Povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogický pracovník je povinen

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,

c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

e) ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

II. Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a zaměstnanci školy

1. Pravidla vzájemných vztahů vychází ze zásady vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání.

2. Žáci se chovají slušně ke všem zaměstnancům školy a dospělým osobám, dbají pokynů pedagogů a zaměstnanců školy.

3. Nevhodné chování žáků vůči zaměstnancům školy může být důvodem pro udělení výchovného opatření. Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se považuje za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem, za něž může být žák (podmíněně) vyloučen ze školy, má-li splněnou povinnou školní docházku.

4. Zaměstnanci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření, včetně předpisů a pokynů vztahujících se k oblasti BOZP.

5. V celém prostoru školy a při všech akcích školou pořádaných je zakázáno pořizovat jakékoliv fotografie, audio, video nebo kombinovat nahrávky bez předchozí domluvy s pedagogem. Pořízení a následné zveřejnění je považováno za porušení školního řádu.

6. V případě šíření hanlivých a urážlivých výroků o spolužácích a zaměstnancích školy, nahrávek s formou útoků vůči spolužákům nebo zaměstnancům školy prostřednictvím internetové (intranetové) sítě bude toto jednání považováno za hrubé porušení školního řádu a bude důvodem k udělení výchovného opatření. Rozhodným okamžikem bude ten, kdy se škola o tomto porušení školního řádu dozvěděla a ověřila si ho z vlastního technického zařízení připojeného k internetové síti (blogy a sociální sítě).

Není dovoleno porušovat právní předpisy (zejména v oblasti ochrany osobnosti a autorských práv), a to i nepovoleným zaznamenáváním zvuku a obrazu bez vědomí a souhlasu autorů.

III. Provoz a vnitřní režim školy     

A.Režim činnosti ve škole

1. Vyučování začíná v 7:30 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek.

hodinaoddo
1.7:308:15
2.8:259:10
3.9:2510:10
4.10:2011:05
5.11:1512:00
6.12:0512:50
7.12:3013:15
8.13:2514:10

Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Rámcový vzdělávací program školy může pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům.

2. Školní budova se pro žáky otevírá v 7:00 hodin, kdy se otevírá vstup do šaten, vlastní školní budova se pak otevírá v 7:10. Žákům navštěvujícím školní družinu je umožněn vstup od 6:45. Žákům je umožněn vstup do budovy 20 minut před začátkem dopoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dohled. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově. Přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá.   

3. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená – v šatnách a ihned odcházejí do učeben. Žáci se musí vždy přezouvat. V šatnách se nezdržují. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.    

4. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 15 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá nejméně 30 minut.

5. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu dětí mimo budovu školy. V případě hrubé nekázně může učitel vykonávající dohled pobyt na chodbách zakázat.

6. Po zvonění musí být žáci ve třídě a očekávají příchod vyučujícího na svém místě, kde mají připraveny všechny potřebné pomůcky na vyučování. Všechny vyučovací hodiny jsou zpravidla započaty v kmenových třídách, v dohodnutých případech se žáci po prvním zvonění přesouvají na některé činnosti mimo kmenovou třídu.

7. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

8. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola prostřednictvím svých zaměstnanců, pedagogických i nepedagogických. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze tehdy, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

9. Nejvyšší počet žáků ve třídě je obecně 30, škola má podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona zřizovatelem schválenou výjimku a maximální počet žáků ve třídě školy je 34 při zachování bezpečnostních a hygienických předpisů.

10. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.


11. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30, škola má podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona zřizovatelem schválenou výjimku a maximální počet žáků ve skupině je 34 při zachování bezpečnostních a hygienických předpisů Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24.

12. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

13. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

14. Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 13, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

15. Provoz školy probíhá ve všedních dnech od 6:45 do 16:00 hodin.

16. Budovu školy po skončení denního provozu uzavírají určení zaměstnanci. Před odchodem vždy aktivují zabezpečovací elektronické zařízení.

16. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.

17. Za pobyt žáka ve školní družině platí zástupci žáka poplatek. Výši úplaty stanoví ředitel školy ve směrnici pro činnost školní družiny a zveřejňuje na veřejně přístupném místě. Poplatek je splatný předem – žák může být zapsán do školní družiny až po úhradě poplatku. O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy, podrobnosti jsou opět uvedeny ve směrnici pro činnost školní družiny.

18.  Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh při prezenční výuce, rozdělení žáků do tříd se nevztahuje na distanční vzdělávání, zde jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání, jako jsou odlišné technické vybavení a možnosti žáků, náročnost dlouhodobé práce s počítačem, dlouhodobé sledování monitoru, nevhodné držení těla, atd. Délku výuky a přestávek při distančním vzdělávání stanovuje pedagog podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám všech žáků, jejich schopnostem a reakcím.

19. Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí:

 • on-line výukou, kombinací synchronní on-line výukou (pedagogický pracovník pracuje v určené době se skupinou žáků prostřednictvím komunikační platformy) a asynchronní výukou (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami); časové rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení prezenční výuky a bude stanoveno vždy pro konkrétní případy, např. odlišně při distanční výuce celé třídy, nebo kombinace distanční výuky pro jednu část třídy a prezenční výuku pro druhou část,
 • off-line výukou, bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním písemných materiálů poštou či osobním vyzvedáváním ve škole, telefonicky,
 • individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků,
 • komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků,
 • zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení,
 • informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby, uplatňováním zejména formativního hodnocení, a vedení žáka k sebehodnocení,
 • pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem, způsobem odpovídajícím jeho možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám,
 • průběžnou kontrolní a hospitační činnost vedení školy.

20. Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách.

21. Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny učiva, vypuštění učiva škola eviduje a využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším období a úpravy svého školního vzdělávacího programu.

B. Režim při akcích mimo školu


1. Účast na akcích mimo školu potvrzuje zákonný zástupce a schvaluje ředitel školy po předběžném souhlasu třídního učitele a vyjádření jednotlivých vyučujících.

2. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům a o výkonu dohledu byl řádně poučen (o poučení je sepsán záznam, který poučená osoba podepíše).

3. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob.

Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou jejich účastníci ubytováni v objektech jiných osob, dodržují žáci předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně platné v těchto objektech. Žáci dodržují stanovený režim dne a pokyny vydané pro dobu nočního klidu. Za seznámení žáků s těmito pokyny a za kontrolu jejich dodržování zodpovídá vedoucí akce (pověřený ředitelem), nebo jím určený pedagogický pracovník. Vedoucí akce rozhodne o způsobu provádění dohledu v době nočního klidu.

5. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací.

6. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti (provede záznam poučení do třídní knihy). Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni.     

7. Na akcích konaných mimo školu platí v plném rozsahu školní řád popřípadě zvláštní směrnice (směrnice pro školy v přírodě, pro lyžařské výcvikové kurzy apod.). Režim na mimoškolních akcích je také obsahem Organizačního řádu. Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.

8. Součástí výuky je také výuka plavání ve dvou ročnících prvního stupně a lyžařský výcvik. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, atd.

9. Žák se snaží po všech stránkách co nejlépe reprezentovat školu a tím přispívat k jejímu dobrému jménu a pověsti. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka.

10. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.
V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.

11. U sportovních, uměleckých a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.

C. Docházka do školy

1. Veškerou absenci omlouvá vždy zákonný zástupce žáka (případně doplní omluvenkou jiné organizace) a lékař. Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – písemně nebo telefonicky, po návratu žáka do školy doložit písemně do 3 dnů v žákovské knížce. V případech, které nasvědčují zanedbávání školní docházky (časté krátkodobé absence, absence v rozsahu minimálně 100 hodin v daném pololetí) bude třídní učitel při jakékoli další absenci vyžadovat omluvenky od zákonného zástupce s razítkem od lékaře. O této povinnosti budou zákonní zástupci žáka školou informováni na osobním jednání doložitelným způsobem (zápis z jednání). Při podezření na porušení léčebné kázně třídní učitel kontaktuje zákonného zástupce žáka, kterého informuje o tomto problému s upozorněním, že pokud se situace bude opakovat, bude o záležitosti informován OSPOD. Při podezření na neomluvenou absenci a v případě časté absence si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zákonných zástupců žáka lékařské potvrzení. Prokázané porušení léčebné kázně bude řešeno neomluvenou absencí.

2. Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů. Důvod nepřítomnosti žáka ve škole je zákonný zástupce povinen oznámit třídnímu učiteli nejpozději do tří dnů od začátku nepřítomnosti žáka také při distančním vzdělávání. Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě.

3. Známá absence musí být vždy omluvena písemně předem (např. rodinné rekreace). Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, z více jak jedné hodiny uvolňuje třídní učitel, na 2 a více dní ředitel školy. Toto ustanovení platí i v případě odpoledního vyučování.

4. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.

5. Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně jeho zákonného zástupce, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti. Zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty.

6. Pokud se cizinec, který nemá trvalý pobyt na území ČR, neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů a nedoloží důvody své nepřítomnosti, přestává být dnem následujícím po uplynutí této doby žákem školy.

D. Zaměstnanci školy     

1. Učitelé věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí a dětem se zdravotními problémy. Dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko psychologických poradnách a na sdělení zákonných zástupců o dítěti.

Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u žáka – problémy s chováním, prospěchem, zdravotními a rodinnými problémy. Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním. Pravidelně informují zákonné zástupce o prospěchu a chování žáků prostřednictvím žákovských knížek, při smluvených konzultacích a třídních schůzkách. Sdělují všechny závažné známky a informují je o každém mimořádném zhoršení prospěchu žáka. Souhrnné hodnocení píší dle potřeby do žákovských knížek tak, aby byla zajištěna informovanost zákonných zástupců o prospěchu a chování žáků podle požadavků pravidel pro hodnocení. Kontrolují, zda zástupci žáka sledují zápisy v žákovských knížkách.

Učitelé evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují od zákonných zástupců žáka omluvu nepřítomnosti v žákovské knížce. Žáka uvolňují z vyučování na žádost jeho zákonných zástupců.

2. Pedagogičtí zaměstnanci přicházejí do školy nejméně 15 minut před zahájením vyučování a výchovné činnosti, dostatečně včas před výkonem dohledu nad žáky.

3. Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken, uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů. Pedagog odchází ze třídy poslední. Třídní knihu odnáší do sborovny. Při odchodu z budovy kontrolují uzavření a zajištění oken a dveří v kabinetech. Před odchodem z budovy se ve sborovně seznámí s přehledem zastupování a dohledů na další dny.

4. V objektu a areálu školy je zakázáno kouření.     

5. V budově lze používat pouze evidované elektrické spotřebiče. K vaření vody na nápoje je povoleno používat pouze varné konvice zakoupené školou, v době mimo provoz musí být konvice vypnuta ze zásuvky.

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili a nepoškodili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  

2. Žákům není v době mimo vyučování povoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.      

3. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu učitele.

4. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích a v laboratoři zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZ a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu.

5. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob: 7:10 – 7:30; při odchodu žáků domů z budovy ven dozírající pedagogové podle plánu dohledů a vyučující, kteří odvádí žáky do šaten. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

6. V budově školy platí přísný zákaz vnášení věcí  a látek ohrožujících zdraví (zbraně, alkohol, omamné látky), používání ponorných el. vařičů, ponechávání peněz v hotovosti a osobních cenných věcí volně ve stolech, skříních ve třídě i v kabinetech. Cenné věci a peníze nelze ponechávat ve škole přes noc.    

7. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, projevů diskriminace, nepřátelství a násilí, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

8. Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.

Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně – právní ochranu dětí a mládeže.

Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

9. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy. 

10. Šatny s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny, klíče od šaten mají žákovské služby třídy určené třídním učitelem. Třídní učitelé určí služby žáků tak, aby bylo možno toto opatření dodržovat i během dělené a odpolední výuky žáků. Šatny uzamykají po 2. vyučovací hodině žákovské služby a uzamčení šaten kontroluje průběžně během výuky školník.

11. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, vychovatelkám školní družiny. Ostatní žáky odvádí do šaten, kde nad nimi vykonává dohled učitel určený podle rozvrhu dohledů.

12. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Škola má povinnost žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, oddělit od ostatních žáků a zajistit pro něj dohled. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce základní osobní údaje.

13. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek a stravování. 

14. Poučení žáků o BOZ

Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména:

a) se školním řádem,

b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích,

c) se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním,

d) s postupem při úrazech, 

e) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.

Poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází v úvahu pouze u některých předmětů, zejména fyziky, chemie, tělesné výchovy, pracovního vyučování apod. nebo před výukou v laboratořích, jazykových učebnách, školních dílnách či na školních pozemcích. Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či majetku.

Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu (jde o takové činnosti, jakými jsou vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, brigády, výuka plavání). Seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad žáky vykonávat dohled.

 

15. Postup při úrazu žáka

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti, jsou žáci povinni hlásit bez zbytečného odkladu svému vyučujícímu nebo jinému zaměstnanci školy, kteří dále postupují takto:

 • Zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy.
 • Informovat ředitele školy nebo zástupce ředitele školy.
 • Ošetřit poranění, popř. zavolat zdravotnickou záchrannou službu nebo zajistit doprovod zaměstnancem školy k lékaři.
 • Oznámit skutečnost bez zbytečného odkladu zákonným zástupcům žáka.
 • Provést zápis do knihy školních úrazů, popř. vyplnit záznam o úrazu.
 • Informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním učitelem žáka.

16. V případě, že budou vyžadovat zákonní zástupci po škole, aby žákům podávala nějaké medikace, popř. prováděla jiné zdravotní výkony, bude se postupovat takto:

 • Zákonný zástupce předloží řediteli školy ke schválení žádost o podávání medikace, popř. provádění jiného zdravotního výkonu (vzor žádosti obdrží u ředitele školy, popř. bude vyvěšen na webových stránkách školy).
 • Ředitel školy může vyžadovat vyjádření a doporučení poskytovatele zdravotních služeb.

17. Žák je povinen být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem.

V. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dohledem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.

3. Žáci a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená (oděvy a obuv do šaten, cenné věci včetně větších finančních částek do sboroven, kanceláře školy a kabinetů).

4. Žákům základní školy a dětem zařazeným do přípravných tříd (§ 47) jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání a děti zařazené do přípravných tříd tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu. V případě ztráty nebo poškození učebnice nebo mu svěřené učební pomůcky uhradí žák alikvotní část její ceny.

5.  V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny technické prostředky školy pro digitální komunikaci (tablet, notebook), tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce.

VI. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu.

VII. Školní stravování

Tato pravidla jsou součástí směrnice o školním stravování, která vychází z vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování (§2, odst. 3).

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 31. 8. 2021 a schválen školskou radou dne 14. 09. 2021.
 2. Školní řád nabývá účinnosti dnem 15. 09. 2021 a ruší školní řád ze dne 1.9.2020 včetně všech dodatků.
 3. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento školní řád následujícím způsobem: vyvěšením ve vestibulu školy, na webových stránkách školy, k nahlédnutí je také v ředitelně školy.
 4. Žáci školy jsou s tímto školním řádem seznámeni třídními učiteli v úvodním týdnu školního roku, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.
 5. Zákonní zástupci žáků jsou informováni o vydání školního řádu školy informací v žákovských knížkách, dále jsou informování na prvních třídních schůzkách, školní řád je pro ně zpřístupněn ve vestibulu školy a na webových stránkách školy.

V Hrabišíně 14. 9. 2021

Ing. Roman Hanák, ředitel školy