Provoz školy vzhledem ke COVID-19

  • Realizací doporučení MŠMT vzhledem ke COVID-19 se škola snaží omezit riziko šíření tohoto onemocnění a zároveň naplňuje svou povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání podle § 29 školského zákona.
  • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy 7. září 2020.
  • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Žáci budou neprodleně po zahájení školního roku seznámeni s hygienickými opatřeními týkajícími se COVID-19.
  • Nejsou stanovena žádná omezení počtu žáků ve třídách.
  • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
  • Pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy bude maximálně omezen z důvodu předcházení vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.
  • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, budeme však těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) se budeme řídit příslušnými předpisy.
  • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
  • Škola poskytne žákům vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.